Hva mener partia i Karasjok om naturforvaltning?

Naturvernforbundet i Ávjovárri har stilt spørsmål til alle kommunelister i Guovdageaidnu og Kárášjohka om deres syn på naturforvaltningsspørsmål. I forrige uke publiserte vi svara fra Guovdageaidnu, der alle parti har svart. Vi har i det lengste venta for å få svar fra alle parti i Kárášjohka, men det siste partiet ønsker tydeligvis ikke å svare, så da legger vi ut de svara vi har fått. Vi vil seinere komme tilbake med kommentarer til svara.

Maid oaivvildit Kárášjoga bellodagat luondduhálddašeami birra?
Hva mener partiene i Karasjok om naturforvaltning?

 

Ávjovári luonddugáhttenlihttu lea sádden reivve bellodagaide geain leat listtut suohkanválgii, ja jearran sis 6 gažaldaga. Kárášjogas mii leat ožžon vástádusa 6 bellodagas, muhto váikko leat muituhan máŋgii, de eat leat ožžon vástádusa Olggešbellodagas. Dál eat sáhte vuordit šat, ja presenteret vástádusaid maid leat ožžon. Mii presenteret vástádusaid dan gillii maid bellodagat leat vástidan daid:

Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt brev til alle partier som stiller liste ved kommunevalget og stilt dem 6 spørsmål. I Karasjok har vi fått svar fra 6 parti, men selv om vi har purret mange ganger, har vi ikke fått svar fra Høyre. Nå kan vi ikke vente lenger, men presenterer de svara vi har fått. Vi presenterer svara på de språka vi har fått dem på:

Álggus álggahus maid čáliimet bellodagaide ovttas gažaldagaiguin:

Kárášjogas lea luondu ja meahccášteapmi hui dehálaš álbmogii. Lea leamaš ollu riidu vuoigatvuođaid ja hálddášeami birra, ja leat máŋgalágan uhkádusat luonddu vuostá. Go mii galgat válljet ođđa suohkanstivra, de lea min mielas dehálaš diehtit maid bellodagat oaivvildit luonddu gáhttema ja geavaheami birra. Ávjovári luonddugáhttenlihttu áigu danin hástálit buot listtuid mat servet suohkanválgii vástidit čuovvuvaš gažaldagaid:


Først innledninga som vi sendte til partia, sammen med spørsmåla:
I Karasjok er natur og naturbruk svært viktig for folket. Det har vært mye strid om rettigheter til naturbruk og forvaltninga av naturen og naturen vår er trua fra mange kanter.
Når vi nå skal velge nytt kommunestyre, synes vi det er viktig at velgerne vet hva partiene mener om vern og bruk av naturen. Naturvernforbundet i Ávjovárri vil derfor be de listene som stiller til valg i kommunen å svare på følgende spørsmål:1. Maid oaivvildehpet minerálaohcama ja ruvkedoaimmaid birra – min suohkanis ja dasa gullevaš boazodoalloguovllus?

1. Hva mener dere om mineralleiting og gruvedrift – i kommunen og i tilknytta reinbeiteområde?

1. Maid oaivvildehpet minerálaohcama ja ruvkedoaimmaid birra – min suohkanis ja dasa gullevaš boazodoalloguovllus?

Hva mener dere om mineralleiting og gruvedrift – i kommunen og i tilknytta reinbeiteområde?

SP: Karasjok Senterparti er imot mineralleting og gruvedrift i viktige reindriftsbeiteområder. Vi er primærnæringspartiet, et grønt parti og matpartiet. Derfor mener vi at grønne og fornybare næringer, herunder primærnæringer som er viktige matprodusenter, skal prioriteres fremfor ikke-fornybare næringer.

KL: LEAT VUOSTÁ

JSL: Vi sier konsekvent nei til mineralleting og gruvedrift både i Karasjok og i tilknyttede reinbeiteområder

SÁB: Mot all mineral/gruve virksomhet i samiske reinbeiteområder

Árja: Vi er imot all gruve drift, grunnet at det forurenser naturen

H: –

AP:
Gruvedrift og mineralutvinning er ikke et tema som diskuteres politisk i Karasjok. Vi vet at gruvevirksomhet krever store arealer for at dette skal kunne driftes lønnsomt. Til tross for at Karasjok er en stor kommune i areal, vil en slik drift gå utover en stor næring som vi allerede har i Karasjok nemlig reindrifta. Vi ser ikke gruvevirksomhet i dag som noe vi ville gå for. Vi har lite arbeidsledighet her i Karasjok og vi ser ingen grunn til slike inngrep nå.

2. Maid oaivvildehpet bieggafápmohuksema birra – seamma guovllus?

Hva mener dere om vindkraftutbygging i samme område?

SP: Viser til svar ved forrige spørsmål, der vi ikke ønsker å ødelegge vår natur, der fornybare næringer skal prioriteres fremfor ikke-fornybare næringer. Dessuten mener Senterpartiet at vi produserer nok kraft i landet, og at vi ikke ønsker å ødelegge vår natur med å forsyne utlandet og EU med kraft. Derfor ønsker Senterpartiet på Stortinget å ta en omkamp på ACER-saken.
 

KL: LEAT VUOSTÁ

JSL: Vi sier konsekvent nei til vindkraft i reinbeiteområder

SAB: Mot vindkraft, det forstyrrer og sperrer flytteveiene vår/høst, tar beslag på store arealer fra reindrifta og er til hinder for den tradisjonelle driften.

Árja: Vi er imot vindkraft utbygging, det ødelegger naturen med anleggsvirksomhet og veibygging. Mere slitasje på naturen grunnet økt menneskelig utfart.

H: –

AP:
Igjen så er dette med landområder og vår næring som vi først og fremst tenker på. Vindkrafta krever også landområder, ikke bare til vindmøllene men også til infrastrukturen rundt de gigantiske møllene. Vi har i dag nok kraft til eget behov i våre allerede etablerte vannkraft, bare vi oppgraderer de anleggene vi har Norge. Slik at vi er ikke enig i at vi skal bygge gigantiske vindkraft anlegg i våre sårbare områder for så å selge krafta ut av landet. Vi vet også at det går utover dyrelivet rundt møllene som for eksempel rein og fugl.

3. Maid áigubehtet evttohit dahkat vai unnidit ruskkaid leavvamii luonddus?

Hvilke tiltak vil dere foreslå for å redusere forsøplinga av naturen?

SP: Karasjok Senterparti ønsker blant annet å sette i gang holdningsendringer og kampanjer mot forsøpling i naturen og i sentrumsområder, herunder også i boligfeltene. Denne holdningskampanjen må allerede starte i barnehager og grunnskolen, og må forsøkes nås ut til alle innbyggere i samfunnet i alle aldre. Vi vil også jobbe for at kommunen og vegvesen må legge ut flere søppeldunker, og at de må tømmes oftere, både i sentrum og langs landeveiene og ved rasteplasser. Vi vil også gjøre tiltak for at det skal være enkelt å levere søppel i avfallsanlegg.

KL: –

JSL: I den senere tid har FIMIL begynt å ta ekstra betalt for søppellevering, noe som representerer en uheldig utvikling som vil føre til at folk kvitter seg med søppel på uforsvarlig vis. Vi vil forlange at søppellevering til FIMIL ikke skal belastes med tilleggsgebyrer utover ordinær renovasjonsavgift

SAB: Vanlig at alle rydder etter seg, slik har vi berget oss og holde naturen ren. Dette er ikke kommunens ansvar.

Árja: Problemet er at folk ikke lyder lovverket, vi er imot forsøppling av naturen

H: –

AP:
Vi har allerede i dag et godt renovasjonssystem i Karasjok hvor vi i tillegg til den ukentlige renoveringen får muligheter til å levere annet privat søppel på fimil sine anlegg både i mannevarre og gairasmoen. Det vi må bli flinkere på er å sette ut flere offentlige søppel dunker både i og utenfor bygda. Vi må også få til en plass hvor hageavfall kan leveres da dette settes ut i naturen og ofte følger det annet avfall med. Vi mener at folk stort sett er flinke til å rydde etter seg, men det skader ikke at man blir påminnet på å ikke levne søppel i naturen.

4. Maid oaivvildehpet ođđa suodjalusguovlluid álggaheami birra min suohkanis?

Hva mener dere om oppretting av nye verneområder i kommunen?

SP: Karasjok Senterparti ønsker ingen nye eller utvidelser av verneområder i kommunen.

KL: MII EAT LEAT MIELAS LUONDDUSUODJALEMIIDE. MII OAIVVILDIT AHTE GUOVLLU OLBMOT EAI GALGGA GÁHTTEJUVVOT LUONDDU GEAVAHEAMIS JIERPMÁLAŠVUGIID MIELDE.

JSL: Vi er positive til at naturområder i kommunen vernes mot større naturinngrep, så lenge folk som driver tradisjonelle utmarksnæringer i området ikke blir hindret i sin næringsutøvelse. Vern av områder bør også innebære et vern mot masseturisme for å hindre at naturen og de berørte primærnæringene blir forstyrret. I den grad det skal foregå turisme bør den være guidet, i kontrollerte former og i regi av primærnæringene som driver i området

SAB:

Árja: Vi er imot nyetableringer

H: –

AP:
Vår nasjonalpark er stor nok som den er i dag. Vi mener at det er viktig å klare å ta vare på den parken vi har i dag. Vi synes heller at det skulle gis mulighet i større grad å bruke/høste av parken uten at det trenger å gå utover intensjonen med naturparkene.

5. Makkár njuolgadusaid háliidehpet go guoská vuodjima čáhceskohteriin ja muohtaskohteriin rabas jogain ja jávrriin?

Hva slags regelverk ønsker dere for kjøring med vannskuter og snøskuter på åpent vann?

SP: Senterpartiet er for lokal forvaltning av kjøring av vannscooter og scooter på åpent vann. Om det gis tillatelse må dette skje under restriktive forhold, med et godt regelverk som er innenfor eksisterende lovverk, og under meget strenge forhold og oppsyn.

KL: Leat vuostá

JSL: Vi vil ha totalforbud mot kjøring med vannskuter. Naturlig avgrensede områder kan reguleres til snøskuterkjøring på vann, for å begrense forurensing og ikke risikere spredning av parasitter til andre vann, elver og vassdrag

SAB: Kommunevedtak, kun kommunens borgere gies tillatelse

Árja: Vi har ikke tatt standpunkt til dette enda. Det må mer forskning på dette hvilke konsekvenser det har.

H: –

AP:
i har i dag et kommunestyre vedtak som tillater vannscootere i elvene. Snøscooter er det litt vanskeligere med. Snøscooter er en åpen scooter som oftest blir brukt til å konkurrere med. Åpen scooter tar inn vann både i motor og drivverk og kan synke under løp. Scooteren blir ofte brukt i andre vassdrag både i Norge, Sverige og Finland. Derfor er den svært utsatt for gyrodactylys salaris smitte. Derfor er vi svært kritisk å tillate åpen scooter i våre vann og vassdrag.

6. Leat go dis eará dehálaš áššit din prográmmas mii guoská luondduhálddášeapmái?

Er det andre viktige naturspørsmål som dere tar opp i valgprogrammet?


SP: Karasjok Senterparti vil:

At naturen skal brukes, ikke forbrukes.

Utarbeide en energi og klimaplan med fokus på miljøvennlige tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlighet, samt miljøtiltak for å holde bygda vår ren.

Jobbe for å bevare villaksen og laksebestanden i Kárášjohka, Anárjohka og Iešjohka.

Stimulere til at festivaler og utearrangementer tar et stort miljøansvar i Karasjok.

Fortsette med rydding av skog og kratt.

Sikre beite- og jordbruksareal for arealinngrep, deriblant gruvedrift og vindmøller.

KL: Vi vil arbeide for å ivareta og styrke lokalbefolkningens tradisjonelle rettigheter til utmarka og til å utnytte naturressursene, også innenfor vernede områder.

JSL: –

SAB: Mot oppdrett i den form det forekommer i dag, grunnet faren med rømt oppdrettslaks som kan forringe villaksstammen i Tana-vassdaget med sine sideelver.

Árja: Vårt valgprogram er enda ikke helt ferdig, så det spørsmålet kan være vanskelig å svare på.

H: –

AP: –