Hva skal vi med Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge kan gi millioner til gruvedrift som er alt annet enn innovativ. Derimot vil de ikke gi et øre til oppretting av et sendet for naturinformasjon

I 2011 kom meldinga om at Innovasjon Norge hadde gitt betydelig støtte til Nussir ASA for å planlegge kobbergruve i Kvalsund. I pressemelding fra Nussir heter det:

«Nussir ASA er tildelt tilskudd på inntil 4.4 mill NOK for gjennomføring av sitt utredningsarbeid under forutsetning om at kunnskapen gjøres allment tilgjengelig. Innovasjon Norge Finnmark ved avdelingskontoret i Vadsø har fulgt Nussir prosjektet over lengre tid, og har uttrykt et sterkt ønske om å bidra til den videre utviklingen av Nussir ASA. Innovasjon Norge ser på Nussir som et foregangsprosjekt med betydelig potensial for overføring av kunnskap til andre.»

I år har vi startet opp et forprosjekt i Guovdageaidnu, hvor vi ønsker å bygge opp et natursenter, som skal samle informasjon om naturen i kommunen og fylket, bruken av denne, endringer og virkningene av naturinngrep. Dette skal vi formidle til skoler, lokalbefolkningen, turister og forskningsmiljøer. Det skal både bli et opplevelses-, informasjons- og kompetansesenter. Vi har anslått at senteret vil kunne bli en arbeidsplass med omlag 5-6 årsverk i første omgang. Vi har stor tro på at kunnskap er kilden til innovasjon, noe som kan gi grobunn for etablering av flere arbeidsplasser i fremtiden. Vi har kommet i gang med forprosjektet, men for å få kommet i mål med dette arbeidet har vi behov for mer midler. Derfor søkte vi bl.a. Innovasjon Norge om støtte på 100.000 kr. eller med andre ord, inntil 2-3 % av det Innovasjon Norge ivra for å få gi til Nussir.

Etter to måneders ventetid fikk vi svar: «Etablering av natursenter anser Innovasjon Norge for å være utenfor våre prioriterte satsinger.» Siden Innovasjon Norge i avslagsbrevet ikke hadde opplyst hva det var søknaden hadde falt utenfor, ringte vi for å spørre hva de prioriterte. Ikke overraskende fikk vi til svar at de vektlegger satsninger de anser som innovativt og kommersielt. Vi ble ikke særlig mer klok etter vår henvendelse.

Hva i all verden er innovativt med å sette igang ei kobbergruve, noe Norge har drevet med siden 1300-tallet? Hva er innovativt med å slippe ut all avgangen i Repparfjorden på samme måte som Folldal Verk gjorde på 1970-tallet? Og kommersielt? Når metallprisene er på topp kan ei slik gruve bli lønnsom, også uten statlig støtte. Når prisene er på bunn hjelper det ikke det minste hvor mye statlige institusjoner spytter inn. Et eksempel her er Sydvaranger Gruve hvor Innovasjon Norge har spyttet inn mange millioner i støtte, hvor alt dette forsvant i dragsuget av konkursen. Når alt kommer til stykket, så kan vi spørre Innovasjon Norge hva de anser som er og var innovativt med Nussir ASA og Sydvaranger Gruve AS?

Her er ikke bare snakk om å innvilge en søknad, men at Innovasjon Norge «har uttrykt et sterkt ønske om å bidra…», altså med millioner til de mest omstridte og miljøskadelige industriprosjektene i Norges historie. Til bedrifter som ødelegger fjorder og viktige reindriftsområder. Dette er en utvikling innenfor Innovasjon Norge sitt hjerte, mens et Natursenter som vil ta vare på og informere om naturen, er altså ikke interessant for dem, ikke innovativt og kommersielt nok. Ut fra det vi nå har erfart at etter Distriktenes Utbyggingsfond ble etablert som Innovasjon Norge, så har de utviklet seg til et redskap for sentralisering og statsfinansiering av miljø-ødeleggelser. Derfor innledet vi spørsmålet om hva vi skal med Innovasjon Norge?

Roy-Arne Varsi

Leder av Naturvernforbundet i Ávjovárri