Ingen alternativ i Repparfjorden?

Uttalelse fra fylkesstyremøte Naturvernforbundet i Finnmark, 03.09.2014

Nussir ASAs planer om å slippe ut 2 mill. tonn gruveavgang i Repparfjorden årlig i kanskje 50 år framover, har møtt stor motstand fra mange hold. Miljødirektoratet har derfor krevd at gruveselskapet kommer opp med alternativer til sjødumping. I oppdraget står det:

«Miljødirektoratet er opptatt av at behovet for å legge masser i deponi reduseres mye som mulig.» Miljømyndighetene etterlyser spesielt en plan for avfallsreduksjon, gjenbruk og tilbakefylling. (Les Miljødirektoratets brev til Nussir.) Men det Nussir har levert er for det meste en vurdering av et landdeponi som ingen egentlig ønsker, som vil rasere store områder for friluftsliv og reindrift, og også er svært usikkert med tanke på avrenning og dambrudd.

Tiltak for å redusere avgangen, som tilbakefylling i gruva, produksjon av murstein, glass, steinull, asfalt og betong avspises med noen få avsnitt i Nussirs utredning. Alle alternativer til gjenbruk eller annen avfallshåndtering blir raskt avvist som urealistiske eller lite aktuelle. (Les Nussirs rapport om alternativ / Nussirs presentasjon av alternativa)

Etter Naturvernforbundets mening er de nevnte alternativa alt for lett avvist. Det finnes gode eksempler fra utlandet på tilbakefylling av avgang til gruva under drift, nettopp i gruver med den driftsmåten som er planlagt i Nussir. Selskapet sier at det kan produseres murstein av avgangen, men avviser dette med at det brukes lite murstein i Norge i dag. Her har man verken vurdert eksport eller murstein som alternativ til betong. I tillegg til de nevnte alternativa savner vi utredning av andre forslag som har vært lansert, som flyplass ved Kvaløya og innelukka strandkantdeponi i Repparfjorden. Det kan virke som Nussir ASA her prøver å unnlate å lage ei reell vurdering av alternativer, i trua på at regjeringa vil gi tillatelse til sjødumping.

Da direktoratet ønska ei vurdering av strømmålingene i Repparfjorden, blei det henta inn vurderinger fra eksterne institusjoner. Naturvernforbundet i Finnmark krever at det må foretas en ekstern vurdering også av alternativer til sjødumping.

Naturvernforbundet i Finnmark