Ingen bedring i Kautokeino

Vi mener Kautokeino kommune bevisst trenerer klagesakene våre, sier fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark Dag T. Elgvin til Finmark Dagblad. Verken i 2005, 2006 eller 2007 har kommunen overholdt fristen på én måned som forvaltningsloven setter for behandling av klager på motorferdsel. Naturvernforbundet har nå innklaget Kautokeino kommune til Sivilombudsmannen – for andre gang.

Resultatet av klagen fra 2003 ble refs fra Sivilombudsmannen: ”Jeg har funnet at kommunens unnlatelse av å gi foreløpig svar om saksbehandlingen på NiFs (Naturvernforbundet i Finnmark) klagesaker er kritikkverdig. Det er særlig tydelig fordi både NiF og fylkesmannen purret skriftlig på tilbakemeldingen om status i saksbehandlingen.” Videre skriver sivilombudsmannen: ”Kommunen bør i tillegg i fremtiden bestrebe seg på å tilrettelegge og videresende klagesaker til fylkesmannen raskere. Jeg må på denne bakgrunn også forutsette at Kautokeino kommune gjennomgår og evt innarbeider eller endrer rutiner slik at forvaltningslovens bestemmelser overholdes. (27. august 2004.)

Ignorerer pålegg
Kautokeino kommune har ikke rettet seg etter Sivilombudsmannens pålegg. I 2005 sendte Naturvernforbundet tre klagebrev, der til sammen 13 saker ble innklagd. Disse var representative for mange hundre saker. Kommunen svarte på ett av brevene, etter 35 dager, de to andre forble ubesvart. I 2006 tok det 2 ½ måned før kommunen svarte på innklaging om barmarkskjøring. I mars 2007 klagde forbundet på scooter-dispensasjoner for isfiske. Kommunen har unnlatt å svare. Naturvernforbundet ber derfor Sivilombudsmannen på nytt om å vurdere kommunens saksbehandling.

Kritikk også av fylkesmannen
Fylkesmannen har gitt Naturvernforbundet medhold i at dispensasjonene var ugyldige og kjøringen ikke skulle ha skjedd. Men som følge av at Fylkesmannen har somlet med å sende purringer, har klagebehandlingen disse årene ikke blitt ferdig før etter at sesongen er slutt. På grunn av den sene saksbehandlingen er det dermed blitt mer kjøring enn motorferdselloven tillater, og enda mer slitasje på naturen.

– Vi regner med at Sivilombudsmannen setter kommunen på plass. Vi håper at kommunen skjerper seg, slik at vi unngår store skader i naturen. Jeg vil tro at også kommunen er opptatt av å ta vare på naturgrunnlaget, sier Dag T. Elgvin.

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å verne norsk natur.