Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser?

NVE hevder at området i Finnmark som de har prioritert for nasjonal ramme for vindkraft har «lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser». Hva betyr det? Har de ikke registrert motstanden her, eller mener de at verken naturvern eller reindrift er nasjonalt viktige interesser?

Nasjonal ramme for vindkraft – Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri

Styret i Naturvernforbundet i Ávjovárri har diskutert NVEs utkast til Nasjonal Ramme for vindkraft. Vi slutter oss til høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet i Finnmark og det som står der om skader for naturmangfold og landskap i de berørte områdene. I tillegg vil vi gi en egen kommentar ut fra vårt synspunkt, med hovedvekt på reindrifta.
Naturvernforbundet i Ávjovárri omfatter kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka. I forbindelsen med nasjonal ramme har man også vurdert områder i våre kommuner, men ikke pekt disse ut som «mest egnet» i første omgang. Det er derimot foreslått store områder i kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Porsanger og Nordkapp. Hele dette området er sommerbeite for rein, og omfatter hele eller deler av sommerbeitet til distriktene 20 Fála, 21 Gearretnjárga, 22 Fiettar, 24
AogB Sievju og flere sommersiidaer innafor 16 Kárášjoga oarjábealli. Reineierne i disse distrikta har sitt hovedbosted i Guovdageaidnu eller Kárášjohka, og noen av dem er medlem av Naturvernforbundet gjennom vårt lokallag. Vi ser det derfor også som vår oppgave å forsvare naturen og naturgrunnlaget for reindrifta i dette området, og det er samtidig et forsvar av livsgrunnlag, bosetting og kultur i våre kommuner. Vi viser til de undersøkelser som er gjort om virkninger av vindkraft i reinbeiteområder, som tydelig viser at vindkraftutbygging fører til både tapt beiteland og forstyrrelser for drifta. Følgene for reindrifta kan bli inntektstap, ekstraarbeid, skadde og omkomne rein og i verste fall at reineiere må gi opp drifta.
I forslaget til Nasjonal Ramme står det på side 13:

Vi har lagt til grunn for vårt arbeid at vi skal peke ut de områdene i Norge som, basert på

overordnede analyser av vesentlige virkninger for viktige interesser, framstår som mest
egnet for vindkraft. I dette legger vi at områdene har gode teknisk-økonomiske

forutsetninger for vindkraft og lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og

samfunnsinteresser, sammenlignet med store deler av landet for øvrig. (Vår utheving)

Vi kan absolutt ikke slutte oss til vurderinga at det er «lav grad av konflikt» i forhold til det prioriterte området i Vest-Finnmark. Det har allerede vært søknader om to vindkraftområder i dette området, begge blei stansa av hensyn til reindrift og naturmangfold. Det er ingen grunn til at dette skulle være mindre konfliktfyllt nå enn da denne striden sto på for 4-6 år siden. Det er heller ikke tenkelig at NVE ikke kjenner til dette. De har sjøl avvist den ene søknaden og gått inn for den andre, som seinere blei avvist av OED.

På kartet ser man at området har et merkelig unntak ved Kvalsundhalvøya. Her var også tidligere en søknad, som NVE da avviste. Det kan ikke være vindforholda som har gjort at man har latt være å ta med Kvalsundhalvøya. Enten har man vurdert innvendingene mot vindkraftplanen her som viktigere enn for de to andre, eller så dreier det seg om taktiske vurderinger i forhold til Nussir ASAs planlagte kobbergruve i nettopp dette området.
Flere av reinbeitedistrikta der det nå åpnes for vindkraftutbygging er fra før ramma av store og mindre inngrep som kraftig har innsnevra deres beiteområder og skapt vansker for drifta. Dette gjelder bl.a. vannkraftutbygging, hytteområder og annen turisme, veier og kraftlinjer. Planlagt gruvedrift truer også to av distrikta. Før eventuelle nye inngrep i disse områdene må det derfor gjøres ei vurdering av den samla virkninga av alle de gjennomførte og planlagte inngrepa. Vi vil som eksempel nevne Kvaløya, som i sin helhet er med i området for Nasjonal Ramme. Her er reinbeitedistrikt 20, Fála, som også vil bli ramma av kobbergruva gjennom stenging av flyttvei. Samtidig som statsinstitusjonen NVE nå erklærer Kvaløya som egna for vindkraft, blir en av reineierne i distriktet utsatt for tvangsslakting av sin flokk fordi det ifølge den samme staten er for mye rein i området.
De konfliktene som har vært er knytta til planene i reinbeitedistrikt 20 og 21 innafor området, og 22 rett på utsida. I resten av området har det ikke vært konflikter om vindkraft, da det ikke her har vært konkrete planer. Det betyr ikke at ei vindkraftutbygging her vil bli godkjent verken av reindrifts- eller naturinteresser. Fra reindrifta, fra Sametinget og fra Naturvernforbundet er det gitt klare signaler om at vindkraft i dette området er uønska. Når da NVE i rapporten likevel skriver at her er lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser kan det bare bety en ting: NVE anerkjenner verken reindrifts- eller naturverninteressene her som nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser. Det er oppsiktsvekkende og i strid med ei rekke erklæringer fra myndigheten om å ta vare på natur og samisk kultur, og med lover og konvensjoner, som naturmangfoldloven, finnmarksloven, reindriftsloven, grunnlovens sameparagraf og ILO-konvensjonen om urfolk.

Ved sida av det prioriterte området er det i Vest-Finnmark reinbeiteområde også utpekt et reserveområde som omfatter deler av kommunene Alta, Loppa, Kvænangen og Nordreisa. Dette omfatter større og mindre deler av ei rekke reinbeitedistrikt, så vidt vi kan se av kartet 26 Lákkonjárga, 28 Cukcavuotna, 40 Orda, 33 Spálca, 35 Fávrrosorda, 34 Ábborášša, 32 Silvetnjárga og 42 Beahcegealli. I tillegg vil flere andre distrikter kunne bli ramma fordi de flytter gjennom dette området. Flere av disse distrikta har tidligere fått redusert sitt beiteområde på grunn av inngrep som Biedjovággi gruver, kraftutbygging i Kvænangen samt mindre vannkraftutbygginger. For dette området gjelder det samme som nevnt over, vindkraft vil her være en alvorlig trussel mot reindrifta, det vil være i strid med nevnte lover og det vil absolutt ikke bli noen «lav grad av konflikt». Vi vil derfor både av hensyn til reindrifta og naturmangfold og landskap i dette området advare sterkt mot at det blir åpna for vindkraftutbygging her.
Den mest omstridte vindkraftplanen i Finnmark så langt har vært Davvi på Laksefjordvidda, som vil være et svært stort inngrep i det nest største inngrepsfrie området i landet. Vi er glade for at dette området nå ikke er med i prioriterte områder i Nasjonal Ramme, og vil understreke at vi går bestemt mot vindkraftutbygging også her, både på grunn av den spesielle naturen og fordi et vindkraftanlegg har vil ha svært negativ virkning på reindrifta.
I kapittel 20 om reindrift og annen samisk utmarksbruk blir det framstilt som det er stor usikkerhet om virkningene av vindkraft på rein. Vi mener det ikke er grunnlag for å påstå dette. De reineiere som har vindkraft i sine distrikter har entydig konkludert med at rein unnviker vindturbiner, sjøl om graden av unnvikelse varierer med bl.a. kjønn og alder på dyra, tamhetsgrad samt topografiske forhold. Påstandene om at vindturbiner ikke skader rein og reindrift stammer vesentlig fra konsulenter betalt av utbyggere, ofte uten særlig kjennskap til reindrift.
Vi savner også i innstillinga ei juridisk vurdering om det i det hele tatt er lovlig å planlegge slike inngrep i reinbeiteområder.


Vedtatt på styremøte 30.09.2019

Svein Lund
leder