Ingen vindindustri i reinens leveområder

Uttalelse fra fylkesårsmøte i Naturvernforbundet i Finnmark.

Naturvernforbundet i Finnmark krever at leveområder for rein – både villrein og tamrein – blir kategorisert som områder der vindindustriens konsesjonssøknader får automatisk avslag fra NVE. ”Nasjonal ramme for vindkraft” som er under utarbeidelse i regi av NVE, må respektere naturmangfoldlovens § 8 om samisk og annen tradisjonskunnskap, og bygge på tilgjengelig tradisjonskunnskap om rein og vindindustri.

Det hevdes at Finnmark er Norges beste fylke for vindkraftutbygging, og vi frykter et sterkt press for mer utbygging. Finnmark er også landets største reindriftsfylke, og de nye vindindustriområdene er planlagt i reinbeiteområder. Det er nå minst sju nye vindkraftverk under planlegging i Finnmark. Det største av disse, i fjellområdet Lebesby/Tana, vil bli 10-15 ganger større enn de som er etablert til nå, og dette vil i sin helhet ligge i reinbeiteområde.

Bortimot halvparten av vindkraftanlegga i Norge er bygget ut eller planlagt i områder som er beiteland eller trekkområder for tamrein eller villrein. Utbyggerne hevder at vindkrafta ikke er til skade for reinen. For eksempel skriver Statkraft i sin utredning om Nordkyn vindindustriområde: «Studiene som har blitt gjennomført til nå har imidlertid støttet en hypotese om at vindparker har liten eller ingen effekt på reinsdyr.» Slike konklusjoner står i motstrid til reindriftssamenes erfaring i områder med vindkraft. På årsmøtet i lokallaget Ávjovárri i Naturvernforbundet presenterte Peer Gaup nylig tradisjonskunnskap som han hadde innhentet fra en rekke reinbeitedistrikter. Konklusjonen fra reindriftssamene var entydig: Rein trekker unna områder med vindindustri.

Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget for beslutninger som berører naturmangfoldet innbefatter også tradisjonskunnskap, og gir dermed rettslig tyngde til reineieres rapporterte erfaringer om skadevirkningene av vindkraftutbygging. Denne kunnskapen viser tydelig at reindrift og vindkraft ikke kan sameksistere. Naturvernforbundet i Finnmark går inn for at det arbeides for et generelt forbud mot vindkraftutbygging i alle leveområder for rein.

Naturvernforbundet i Finnmark