Innspill til kommuneplanens arealdel i Måsøy kommune – vindkraft

Måsøy kommune foreslår totalt fire forskjellige vindindustri-arealer, ett på fastlandet, ett på Rolvsøya og to på Ingøy. Naturvernforbundet viser blant annet til Høyesterettsdommen i Storheia-saken på Fosen.

Dette innspillet er avgrenset til vindkraft. Måsøy kommune opplyser: «Kommuneplanens arealdel skal baseres på arealstrategiene fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 11.02.21. Dette gjenspeiles i planforslaget som følger når det gjelder vindkraft:  Nye områder til vindkraft/produksjon av fornybar energi».

«Kommunen ønsker å tilrettelegge for en ny vindpark i forslaget til arealdelen. I samråd med Finnmark kraft ble det valgt å avsette et område til vindkraft på Snefjord halvøya …» I tillegg til dette arealet, foreslåes Gunnarnesodden på Rolvsøya, samt Kurishøgda og Grønnmoa på Ingøy.

Sitat fra plandokumentet:

«9.1. BAB202 Snefjord vindkraftverk, 9.2. BAB203 Gunnarnesodden på Rolvsøy, 9.3. BAB204 Kurishøgda på Ingøy og 9.4. BAB205 Grønnmoa på Ingøy.»

Det foreslås altså totalt fire forskjellige vindindustri-arealer, ett på fastlandet, ett på Rolvsøya og to på Ingøy. 

Her er utdrag fra Naturvernforbundet sine kommentarer til de fire foreslåtte arealene:

Snefjordhalvøya

Måsøy kommune: «Naturbasert reiseliv er en viktig vekstnæring i hele Finnmark. Naturopplevelser er subjektive – og et vindindustriområde vil ha klar negativ effekt på et område sin attraktivitet. Å foredle lokale ressurser som moltebær og ryper vil også bli vanskeliggjort av denne type arealinngrep – som også innebærer lysforurensning og støy.»

Her er vi svært enig med kommunens konklusjon: «Foreslått tiltak vurderes å ha svært store negative konsekvenser for reindrift på Snefjordhalvøya.»  

Området Jahkennjarga / Snefjordhalvøya er et tradisjonelt sjøsamisk område, og vi etterlyser hvordan de sjøsamiske interessene er kartlagt, og om det eventuelt har vært lovpålagte konsultasjoner som ikke er omtalt i dette dokumentet.  

Her etterlyser vi også belegg for at NINA har kompetanse til å uttale seg om samiske kulturminner og sjøsamiske kulturmiljøer.   

Utredningstema 8 Naturmangfold

Fra kommunens oppsummering: «Tiltaket vurderes å ha store negative konsekvenser for naturmangfold.»

Naturvernforbundet sin kommentar: Her er vi svært enig med kommunens konklusjon. I tillegg har vi innhentet stedegen tradisjonskunnskap som viser flere observasjoner av snøugle på denne halvøya – en svært truet art hvis periodevise tilstedeværelse styrker kommunens konklusjon.

Samlet vurdering fra kommunen: «Samlet vurdering: Foreslått arealbruk har svært store negativ konsekvens for reindrift og store negative konsekvenser for naturmangfold. Det er vanskelig å se fordeler for samfunnsinteressene som veier opp for dette i tilstrekkelig grad. Strider dessuten trolig med Norges folkerettslige forpliktelser etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27»

Naturvernforbundet sin kommentar: Naturvernforbundet har fulgt Storheia-saken på Fosen fra 2008 og helt fram til i dag, og den enstemmige Høyesterettsdommen i storkammer vil også slå inn her og sette en stopper for vindindustriplanen på Snefjordhalvøya. Denne høyesterettsdommen er et vendepunkt i norsk rettspraksis, og setter klare skranker for hvor store inngrep storsamfunnet kan gjøre i områder med samisk reindrift.

Ingøy og Rolvsøy

Når det gjelder de tre foreslåtte arealene på Ingøya og Rolvsøya så viser vi til at det mangler utredningstema iskast, noe som vi anser som svært avgjørende for disse arealene.


Med hilsen

Leif Wasskog
Leder Naturvernforbundet Finnmark

Hele høringsinnspillet:

Kartutsnitt Ingøy, Kartverket

Noen kulturminner på Snefjord-halvøya, i rapport fra NINA:

Lenke til rapport fra NINA
Snefjord vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring

Illustrasjon øverst: Grønnmoa på Ingøy. Foto: Beate Bursta

Lenke til alle Måsøy kommunes høringsdokumenter
Høring og offentlig ettersyn av forslaget til kommuneplanens arealdel for Måsøy 2023 – 2035 – Måsøy kommune (masoy.kommune.no)