Innspill til kommuneplanens arealdel i Måsøy kommune – oppdrett

I en fiskerikommune som Måsøy foreslås 13 nye områder for oppdrettsanlegg.  Naturvernforbundet i Finnmark mener at det bør ikke åpnes for flere forurensende oppdrettsanlegg, og det bør stilles strengere miljøkrav til allerede eksisterende anlegg.

Dette innspillet er avgrenset til oppdrett, med utgangspunkt at det i en fiskerikommune som Måsøy foreslås 13 nye områder for oppdrettsanlegg, i tillegg til seks allerede eksisterende anlegg.  

Om oppdrett i dokumentet Måsøy kommune Kommuneplanens arealdel 2022-2034: «Flerbruksområder med akvakultur utgår, dette gir klarere rammer både for akvakultur og fiskeri. Det avsettes 13 nye akvakulturområder (ift. gjeldende plan), 6 akvakulturområder fra gjeldende plan videreføres. Områdene i Myrfjorden og Eiterfjorden avsettes med forutsetning om lukkede anlegg, området i Mafjorden forbeholdes lavtrofiske arter.»

I vårt innspill har vi sitert fra dokumentet «KU av enkeltområde», pkt. 14 Akvakultur (vedlegg 7 i kommunens presentasjon av plandokumentene). Vi har tatt med utdrag av beskrivelser i konsekvensutredningen av områder som oppdrettsnæringa ønsker til nye anlegg, og utreders vurdering og anbefaling for hvert område. Der vi er uenig, har vi tilføyd vår kommentar.

Her er konklusjonen i vårt høringsinnspill:

Konklusjon

Vi slutter oss til vurderinger fra Naturvernforbundet sentralt: «Politikere og oppdrettsselskaper ønsker å øke produksjonen av oppdrettsfisk, til tross for den alvorlige belastningen dagens produksjon allerede utgjør på økosystemene langs kysten. Naturvernforbundet finner det totalt uforsvarlig å øke kapasiteten i norske oppdrettsanlegg med åpne merder. Kapasiteten kan kun økes i lukkede anlegg, og bør for øvrig nedjusteres.»

«Mange lokalpolitikere ønsker å regulere og sette krav til oppdrettsnæringen i sin kommune, men blir dessverre overkjørt av nasjonale politikere og byråkrater som ønsker vekst i en næring som allerede har for store miljøutfordringer.»

Videre vil vi vise til at kommunen har rett til å kreve utslippsfrie oppdrettsanlegg, og som vi skrev i en aviskronikk i 2020: «Stortinget bør hjelpe næringen til å nå sine mål om null utslipp ved å vedta et fremtidig forbud mot åpne anlegg der all forurensning går rett i fjorden. Og vi utfordrer miljøbevisste kommunepolitikere til å vedta egne miljøkrav til oppdrett i deres egne fjorder. Dere har rettslig grunnlag til det.» [1]

Oppdrettsanlegg i de aktuelle områdene vil ha store negative miljøkonsekvenser, og også negative konsekvenser for fiske og andre næringer (også reiseliv), gyteplasser og oppvekstområder, sjøfugler, matauk- og fritidsfiske, friluftsliv, trivsel, livskvalitet og bolyst og samiske interesser. Dessuten er argumentet om arbeidsplasser i oppdrettsnæringen svekket, i og med at det nå er stor mangel på arbeidskraft i de fleste bransjer.

Av den grunn oppsummerer vi slik:

1 Det bør ikke åpnes for mer oppdrett i forurensende oppdrettsanlegg i Måsøy kommune, og allerede eksisterende anlegg bør ikke utvides.

2 Det bør stilles strengere miljøkrav til allerede eksisterende anlegg. Utslippsfrie anlegg er mulig og kommunen har rettslig grunnlag til å kreve det.

3 Konsekvenser av forurensing fra oppdrettsanlegget for fjorden som et økosystem og for fiskeriaktivitet i fjorden må utredes, og erfaringsbasert kunnskap må inkluderes.

4 Føre var-prinsippet (jf. naturmangfoldlovens paragraf 9) må tas hensyn til, blant annet når det gjelder sjøfugl og tilførsler av næringssalter og annen forurensing (hvor mye tåler fjordene?) Også
vannforskriftens bestemmelser er høyst relevant i den sammenheng.[2]

5 Lokalbefolkningens interesser, både innen andre næringer og med hensyn til friluftsliv, trivsel og livskvalitet knyttet til bruk av elver og marine arealer og strender/fjærer må tillegges stor vekt.


Med hilsen

Leif Wasskog
Leder Naturvernforbundet Finnmark

[1] Naturvernforbundet 2020: Kommunen har rett til å kreve utslippsfrie oppdrettsanlegg – Nationen

[2] Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen.  

Snefjorden, Måsøy kommune. Utsnitt fra Kartverkets kart

Vårt høringsinnspill – hele dokumentet:

Illustrasjon øverst: fra dokumentet Vedlegg 7 KU av enkeltområder

Lenke til alle Måsøy kommunes høringsdokumenter
Høring og offentlig ettersyn av forslaget til kommuneplanens arealdel for Måsøy 2023 – 2035 – Måsøy kommune (masoy.kommune.no)