Innspill til kommuneplanens arealdel – Måsøy

Innspill fra Naturvernforbundet Porsangerfjorden vedrørende
revisjon av arealdelen av kommuneplanen for Måsøy.

Porsanger 12.02.2021.

Innspill fra Naturvernforbundet sitt lokallag, Naturvernforbundet Porsangerfjorden, som omfatter kommunene Måsøy, Porsanger, Lebesby og Nordkapp.

Uttalelsen gjelder: «revisjon av arealdelen av kommuneplanen for Måsøy»

Ser at det er vedlagt en oversikt over lag og foreninger i Måsøy kommune, og vi beklager at vi har glemt å sende inn oversikt som viser at Naturvernforbundet sitt lokallag har aktivitetsområde som omfatter kommunene Måsøy, Porsanger, Nordkapp og Lebesby. Vi skriver inn våre kommentarer i svart kursiv under punktene vi siterer fra utkast til planprogram.

Vi siterer fra utkast til Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Måsøy kommune (Utkast 04.11.20.)

«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering av bærekraftmålene i Norge. Regjeringen legger vekt på at arbeidet med å realisere bærekraftmålene sikres bred forankring gjennom den regionale og kommunale planleggingen.»

Måsøy kommune har valgt å arbeide med FNs bærekrafts mål i den nye samfunnsdelen, da denne danner grunnlag for øvrige planer, også kommuneplanens arealdel. Kommunens arbeid med, og 3 bidrag innen bærekrafts målene ble grundig vurdert i planprogramfasen for samfunnsdelen, og ligger til grunn for plandokumentet.

Vår kommentar: Vi er svært fornøyd med at FNs sine bærekraftsmål blir lagt til grunn for dette arbeidet.

«Norge har også 23 mål for miljøet. Miljømålene er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima, og polarområdene. De nasjonale miljømålene skal si noe hva Norge ønsker å oppnå på hvert område og hva som er ønsket tilstand for miljøet i Norge. I planarbeidet blir miljømålene ivaretatt blant annet gjennom konsekvensutredning og vurderinger knyttet til naturmangfoldlovens kapittel 2.»

Vår kommentar: Her vil vi legge vekt på naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø samt klima.

«Statlige retningslinjer:

Følgende statlige planretningslinjer (SPR) og rikspolitiske retningslinjer (RPR) legges til grunn for planarbeidet:

– SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
– RPR for vernede vassdrag (1994)»

Vår kommentar: Vi vil spesielt følge opp om arealplanen medfører påvirkning av vernede vassdrag.

«Sametinget – Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark – Sametingets planveileder»

Vår kommentar: Vi kommer til å følge opp Sametingets ansvarsområde om endret bruk av utmark i Finnmark.

1.6 Relevante planer, prosjekter og prosesser

Følgende regionale planer/dokumenter anses som relevante for planarbeidet:

– Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025
– Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027

Vår kommentar: De to regionale planene her vil vi  følge opp, og spesielt de endrede nasjonale føringene fra regjeringen som bhandlingen av St. meld 28 om vindkraft på land vil medføre for dette området.

«Følgende kommunale planer anses som relevante for planarbeidet (på bakgrunn av gjeldende planstrategi):

– Klima og energiplan Måsøy kommune 2011 2023
– Kulturminneplan Måsøy kommune 2020-2024
– Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
– Konsesjonssøknad om bygging av Snefjord vindkraftverk (under behandling hos NVE)»

Vår kommentar: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder henger tett sammen med naturmangfold og produktive økosystemer. I bolystundersøkelser blir friluftsliv, jakt og fiske, fugletitting m.m. framhevet som viktige verdier. Erfaringer med vindkraftverk lengre sør – som i Trøndelag, viser at opplevelsesverdien av vindindustriområder synker betraktelig.

«2.1 Utvalgte plantema og hensyn

På bakgrunn av arealstrategiene i samfunnsdelen har kommunen utpekt følgende fokustema for planarbeidet:

– Fornybar energi
– Styrking av bygder og samfunn med Havøysund som et sterkt kommunesenter.

Kommunen har som mål å oppnå et godt samspill mellom næringene som vil legge et godt grunnlag for videre samfunnsutvikling og verdiskapning. Følgende hensyn utpekes i samfunnsdelen spesielt:

– Reindrift
– Klimatilpasning og klimaendringer
– Naturmangfold

Vår kommentar: Vi er svært godt fornøyd med valg av disse tre fokustemaene.

«Utdrag fra 2.4.3    Utredningsteama og datagrunnlag

Naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, herunder reindrift

– Reindriftens arealbrukskart i Kilden fra NIBIO
– Tilgjengelige utredninger ifm. vindkraft mm
Mangelfull.

Må suppleres med informasjon fra berørte siidaer i RBD16 og innspill fra lokalbefolkningen m»

Vår kommentar: Her støtter vi utkastet til planprogram sin enkle konklusjon fullt ut. I forbindelse med arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft, ble det utarbeidet 21 delrapporter, som gjør at man i 2021 har et helt annet faggrunnlag for å vurdere konsekvensene av vindindustri i naturen.

Vi vil peke på følgende 6 delrapporter som meget aktuelle for dette området: Temarapport Fugl /Temarapport Lokal og regional næringsutvikling – med fokus på konsekvenser for hytteutbygging samt Jakt og fiske som næring /Temarapport Reiseliv /Temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk,/Temarapport Iskast, /Temarapport Friluftsliv. Disse 6 rapportene bør tillegges stor vekt i planprogrammet.

«Kulturminner og kulturmiljø
– Innspill fra fylkeskommunen og Sametinget
– Kulturminneplan Måsøy kommune 2020-2024
– Tilgjengelige utredninger ifm. vindkraft mm

Naturmangfold

– Innspill fra fylkesmannen
– Tilgjengelige utredninger ifm. vindkraft mm Biologi
– www.artsdatabanken.no – www.naturbase.no Geologi – www.ngu.no Landskap – flyfoto – www.naturbase.no

Tilfredsstillende. Bør suppleres med innspill fra grunneiere og lag/foreninger.»

Vår kommentar: Tabellen på side 8-10 gjentar noen tema som er aktuelle både på sjø og på land, men vi gjentar ikke våre synspunkter begge steder.

Vi ser fram til å delta i denne planprosessen, og forventer å få tilsendt fastsatt planprogram.

Styret i Naturvernforbundet Porsangerfjorden (Måsøy, Porsanger, Nordkapp og Lebesby).

Marit Holm                         Turid Wilhelmsen                            Kjell M. Derås

Foto: Kjell M. Derås. Motiv: Del av reiselivsbedriften Arctic view i Havøysund – 2018.

Også fra Naturvernforbundet Porsangerfjorden: Naturglede – eller fornybar ordførersmerte i Måsøy? Leserinnlegg i iFinnmark.