Innspill til plan om landbasert oppdrett på Klubben i Porsanger

Vi anbefaler at det i videre planprosess tas sikte på det som i planprogrammet benevnes som Nullalternativet – det vil si at planen om oppdrett i Klubben-området ikke blir gjennomført.

Fra Naturvernforbundets fylkeslag i Finnmark og lokallaget Porsangerfjorden, som omfatter kommunene Porsanger, Nordkapp, Måsøy og Lebesby.

Porsanger kommune varslet den 8. mars d.å. at DenVo Wolffish Norway AS i Skien har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for Klubben i Indre Billefjord – landbasert oppdrettsanlegg. Oppstart av planarbeid er anbefalt av kommunestyret i Porsanger den 15.09.2022. Det opplyses at Klubben ikke er regulert til oppdrettsformål, og det derfor er nødvendig å sette i gang formell planprosess etter plan- og bygningsloven før tiltak kan realiseres.

Vi anbefaler at det i videre planprosess tas sikte på det som i planprogrammet benevnes som Nullalternativet: «Dette er forventet situasjon i plan- og influensområde dersom planen eller tiltaket ikke blir gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens tilstand, og beskriver den mest realistiske utviklingen.»

Vår begrunnelse er hensyn til naturmangfoldet, lokalsamfunn og tradisjonelt kulturgrunnlag i området, samt trivsel og livskvalitet og samiske interesser (både sjøsamiske og reindriftssamiske interesser).

Vi viser også til utilstrekkelig kunnskap om konsekvenser av et landbasert oppdrettsanlegg og at føre var-prinsippet derfor må tas i bruk, og til vedtak i Nærings- og fiskeridepartementet om midlertidig stans for muligheten til å søke om tillatelser til oppdrett på land.


Hele innspillet:

Fra det planlagte utbyggingsområdet på Klubben:

Alle foto: privat

Illustrasjon øverst: Fra «detaljregulering for Klubben i Indre Billefjord – landbasert oppdrettsanlegg. Forslag til planprogram 01.02.2023.» Henning Larsen. Lastet ned fra Porsanger kommune sine nettsider.