Jakt og ferskvannsfiske i Finnmark

Finnmark har hatt store naturressurser i form av ferskvannsfisk og vilt, og dette har vært en vesentlig del av livsgrunnlaget for store deler av befolkninga opp mot vår tid. Men økt tilgjengelighet har gjort at presset på vilt- og fiskebestander har blitt svært stort og mange bestander er kraftig redusert. Disse ressursene må forvaltes slik at man tar vare på de bestandene som fortsatt er sterke og bygger opp igjen de som er reduserte. Når det er nødvendig med reguleringer bør lokalbefolkninga si høsting av naturen prioriteres foran tilreisende jegere og fiskere.

Sámegillii