Jakt og ferskvannsfiske

Finnmark har hatt store naturressurser i form av ferskvannsfisk og vilt, men økt tilgjengelighet har gjort at presset på vilt- og fiskebestander har blitt svært stort.

guohcajeaggi

Finnmark har hatt store naturressurser i form av ferskvannsfisk og vilt, og dette har vært en vesentlig del av livsgrunnlaget for store deler av befolkninga opp mot vår tid. Men økt tilgjengelighet har gjort at presset på vilt- og fiskebestander har blitt svært stort og mange bestander er kraftig redusert. Disse ressursene må forvaltes slik at man tar vare på de bestandene som fortsatt er sterke og bygger opp igjen de som er reduserte. Når det er nødvendig med reguleringer bør lokalbefolkninga si høsting av naturen prioriteres foran tilreisende jegere og fiskere.

17.11.2010 18:43

Sámegillii

Bivdu ja sáivaguolásteapmi Finnmárkkus

Finnmárkkus lea leamaš dehálaš luondduriggodagat nugo sáivaguolit ja eallit, ja mat doloža rájes lea leamaš oassi birgejumis gitta dálá áigái. Muhto buoret beasatlašvuohta lea dagahan ahte garrasit bivdu lea loaktigoahtán sáivaguliid ja elliid ja olu máddodagat leat juo nohkagoahtán. Dáid riggodagaid ferte hálddašit dainna lágiin ahte gáhttet vel daid máddodagaid mat leat báhcán ja buoridit daid mat leat nohkagoahtán. Jos lea dárbu muddet bivddu, de berrejit báikkálaš olbmuid luonddu ávkkástallan vuoruhuvvot ovdal go olggobeale bivdit ja guolásteaddjit.