John Nystads tale utenfor Stortinget 29.mars 2014

Uavhengig av tilhørighet så har innland og kyst møttes og forent viljen til å få stoppet NUSSIRS planer om dumping av giftig gruveavfall i sjø!

En tidligere leder i VFJFF sa at de har prøvd det meste for å stoppe NUSSIR, men når ikke frem. Eneste utvei DE NÅ ser er å kjøre på urfolksperspektivet for å få stoppet NUSSIRs planer om dumping av giftig gruveavfall i en nasjonal laksefjord som Repparfjorden er.

Satt i perspektiv, fra samisk hold, hvorfor en som SAME kjemper mot inngrep som litt etter litt, sakte men sikkert er med på å rydde bort fundamentet i den samiske levemåten og identiteten!

Rundt 1910 var det et krav at samer som ville tilegne seg jord MÅTTE bytte bort sin samiske identitet, sin samiske slektsnavn til et norsk etternavn.

I 1944 med andre verdenskrig og brenninga av Finnmark, også med deportering av samer som ”untermenschen” fikk samene et mindreverdighets stempel på seg! Igjen, vil noen si!

Etter krigen sa de som opplevde dette,- at med krig og flammer klarte de ikke å rydde bort det samiske, – Neste angrep kommer de med list, de kommer med loven i hånd! En lov som DE selv har ført i pennen. En lov som forandres daglig i favør av EU/EØS – Og her begynner kampen!

Dette har ført til at samene har måttet organisere seg og ta opp kampen. via ordet! Organiseringa har også ført til ØKT fokusering på det ansvaret Norge har for det samiske, med å ta vare på og tilrettelegge hverdagen for den samiske befolkningen, særlig gjennom ILO konvensjonen. som særlig sametinget ofte trekker frem i sitt møte med norske myndigheter som ratifiserte ILO konvensjonen tidlig på 1990 tallet.

Norge har ikke lenger et Miljøverndepartement hvis oppgave var å forsvare det rene fra å bli misbrukt og ødelagt. Man forandret loven, ryddet det bort, Norge er ikke tjent med å ha et Miljøverndep som er i veien i fremme av samfunnsutvikling og fornying! Man har heller ikke et eget fiskeridepartement, men nærings og fiskdep. Signalene skjønner vi!

Nussir vil dumpe 1.2 millioner tonn giftig kopper gruveavfall i Repparfjorden årlig, det er det samme som 16 stk Color Magic skip. DEN er 224m langt, 35 m bred og nærmere 5o meter høyt!

400 tusen tonn av dette vil være i giftig støvpartikkel form. (5 stk Color Magic skip)

Repparfjorden med sine sterke strømmer bruker 14 dager på å skifte ut vannet i fjorden. GIFTIG gruveslam bruker ca tre uker ut i Barentshavet som er ett av verdens mest fiskerike hav!

Nussir som investor selskap og Norge som miljønasjon har begge store utfordringer i Finnmark.

Nussir med å få reindrifta i reinbeitedistriktet Fiettar (og Falas) til å bli med på dette. JFR. Sanners dep. vedtak:Tiltakshaver NUSSIR skal i samråd med reindriftsnæringen komme frem til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for videreføring av reindriften i området. Dette skje før tiltaket iverksettes. 

Spørsmålet en stiller seg:

Legges det bevisst opp til fra departementets side at Fiettar sitter igjen med svarteper,- eller er det mulig at det legges opp til ingen drift i regi av Nussir?

Norge utfordres på miljø, og vannkvalitet i Kvalsund, men gir egentlig blaffen i miljøet, matsikkerhet og helse. Norge fører heller an og legger en rød løper for nye tiltak samtidig som en rydder bort primær- næringer som fiskerier og reindrifta i området og åpner for AS verden/investorene til en begynnende ødeleggelse og rasering av flere kulturer og miljø uten å blunke!

Vær med å få stoppet galskapen!

John Nystad