Karasjok kommune lar bærplukkere kjøre med terrengtraktor

Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt med mindre det foregår i fastsatte traseer. Imidlertid kan den enkelte kommune gi dispensasjon til kjøring utenfor traseene hvis det f.eks. skal gjøres i næringsøyemed. – Karasjok kommune har gitt over 200 tillatelser til bærplukking og fiske selv om det ikke er opplyst om inntekt fra salg og derfor neppe er i næringsøyemed, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Naturvernforbundet i Finnmark har gått gjennom protokollene fra møter i dispensasjonsutvalget i kommunen. Forbundet kartla også dispensasjonpraksisen til Karasjok kommune i 2004 og 2005 og klaget inn flere av vedtakene til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har henvist til åpne løyper
– Både i 2003 og 2005 klaget vi inn dispensasjonsvedtakene til kommunen for kjøring i forbindelse med fiske, bærhøsting og rekreasjon. Fylkesmannen har tidligere skrevet at slik motorferdsel skal henvises til de åpne løypene. I tillegg ble det gjort klart at transport av utstyr ved jakt, fangst og fiske som regel ikke oppfyller kriteriene i forskr. § 6 for å gi dispensasjon, forklarer Elgvin.

Ifølge Elgvin holdt kommunen et møte 8. september 2005 med Fylkesmannen, fylkeskommunen og Naturvernforbundet om motorferdsel, og der gjentok Fylkesmannen sin og Miljøverndepartementets tolkningen av motorferdselloven.

Elgvin påpeker at kjøring med firehjuling i sårbar fjellvegetasjon gjør stor skade og at forskere har sagt at det vil ta 20 – 30 år å lege skadene om det i det hele tatt lar seg gjøre. I tillegg medfører motorferdsel sjenerende støy både for dyr og mennesker.

Hva bør skje nå?
– Karasjok kommune har i år fortsatt med samme praksis som tidligere, og altså ikke tatt hensyn til Fylkesmannens vedtak i 2004 og 2005, og heller ikke til Fylkesmannens klare utsagn på møtet i september 2005. Hva vil Fylkesmannen gjøre med det spør vi i brevet vi har sendt Fylkesmannens miljøvernavdeling, sier Elgvin.

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å verne norsk natur. 

Brev til Fylkesmannen fra Naturvernforbundet i Finnmark ang. dispensasjonspraksisen til Karasjok

Brev til Fylkesmannen fra Naturvernforbundet i Finnmark om en prinsipiell enkeltsak