Kautokeino kommune er politianmeldt

Naturvernforbundet i Finnmark har anmeldt Kautokeino kommune for brudd på straffelovens § 324 og 325: Forsettlig å ha unnlatt å utføre sin tjenesteplikt, og grov uforstand i tjenesten. Saken dreier seg om barmarkskjøring. Kautokeino kommune har i en årrekke gitt dispensasjoner som har vært i strid med motorferdselloven. Naturvernforbundet har klagd inn vedtak, og Fylkesmannen har gitt oss medhold i omtrent 95 prosent av tilfellene. Fylkesmannen har krevd at kommunen endrer praksis. Men det har ikke skjedd. – Det viser at kommunen ikke følger loven, men boikotter både loven og Fylkesmannen, sier Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Naturvernforbundet anmeldte Kautokeino kommune for dette i 2003. Politiet henla saken etter råd fra Økokrim, som skrev at slike saker i første omgang bør løses gjennom forvaltningsapparatet.

– Vi har gjort som politiet sa. Vi har fulgt med i hva slags dispensasjoner Kautokeino kommune gav i 2004 og 2005, og brukt forvaltningsapparatet, dvs. klagd inn noen utvalgte vedtak. Vi fikk medhold i 17 av 18 klager.

– Fem av disse klagene gjaldt dispensasjon for jakt, fiske og bærplukking, noe det ikke skal gis tilltalse til, nettopp fordi man har de åpne løypene. Disse fem sakene er representative for mange hundre vedtak. Det viser at kommunen bryter motorferdselloven systematisk, sier Dag T. Elgvin.

Kommunen har også fortsatt å gi dispensasjoner til elgjaktlag. I 2004 klagde Naturvernforbundet inn dispensasjonen gitt til jaktlaget i Sihccajávri. Kommunen hadde gitt dispensasjon for å kjøre i 3 retninger ut fra stedet Sihccajávri med 5 stk 4-hjulinger. Fylkesmannen inndro tillatelsen, og skrev bl a dette: ”Etter Fylkesmannens vurdering kan det bare gis dispensasjon til nødvendig transport inn til jaktleir. Det er naturlig at det gis dispensasjon etter eksisterende kjørespor til et mest mulig sentralt punkt i jaktfeltet. Ut over dette kan ikke Fylkesmannen se at det er grunnlag for å gi dispensasjon.”

Fylkesmannen forutsatte at kommunen rettet seg etter dette året etter. I 2005 gav kommunen en enda mer fri dispensasjon til jaktlaget her: De fikk kjøre på 5 traséer rundt i jaktfeltet for 4 kjøretøy. Kommunen gav dermed blaffen i hva Fylkesmannen hadde sagt.

– Den ”første omgang” som Økokrim skrev om, må nå være over. Økokrim skrev også at ved ny lignende sak, der kommunen er kjent med Fylkesmannens holdning, kan det være aktuelt med straffeforfølgelse. Dette er situasjonen nå. Kommunen kan ikke unnskylde seg med at den ikke visste. Derfor har vi anmeldt kommunen, sier Dag T. Elgvin.

Naturvernforbundet har begjært at Kautokeino kommune blir ilagt foretaksstraff etter straffelovens § 48 a, jfr. § 48 b. – Kommunen bør både ilegges bot og forbys retten til å innvilge dispensasjoner for barmarkskjøring for en viss periode, sier Dag T. Elgvin.

Kautokeino kommune opprettet i 1979 ca 200 km med åpne barmarkstraseer. I løpet av de 25 årene som er gått siden da, er det blitt ca 2000 km med barmarkstraseer i kommunen. Det viser noe om hva som skjer når en kommune får styre motorferdselen, sier Elgvin.

Saken på NRK

Noen tidligere relevante saker:
Fylkesmannen har igjen stemplet Kautokeino kommunes dispensasjoner som ulovlige Motorisert turisme i Kautokeino? Fylkesmannen: Kautokeinos disp.praksis for barmarkskjøring er lovstridig Temaside:
Motorferdsel i utmark