Kautokeino sa nei til gruvedrift!

Med 10 mot 9 stemmer vedtok Kautokeino kommunestyre 16.12.2013 å si nei til planprogrammet for gruvedrift i Biedjovággi. Her kan du lese kommunestyrets vedtak.

Planprogrammet for Biedjovggi avvises i sin helhet.

Begrunnelse:

Kautokeinos befolkning har erfaring med gruvedrift i Biedjovággi.

Dermed kan man med rimelig sikkerhet vite at en ny gruvedrift i området vil ha store, negative konsekvenser for naturmiljøet, næringsgrunnlaget og brukere av området uten at det er gjennomført konsekvensanalyser.

Det vil være bemerkelsesverdig om Norges største reindriftskommune går inn for fastsettelse av planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for etablering av gruvedrift i Biedjovággi mens det pågår en gjennomgang av rettigheter i Finnmark.

Det har den senere tid vært stort fokus på samiske rettigheter i store deler av Finnmark, særlig i forhold til gruvevirksomhet. Det er også et spørsmål om det er moralsk riktig av Kautokeino kommune å gi tillatelse til et så betydelig inngrep før hevdvunne rettighetene til brukerne av området er klarlagt.

Kautokeino kommune er en urfolkskommune som har som visjon å være veiviser i Sápmi. Dette forplikter kommunen til å gå foran som et godt eksempel og ivareta behovene til kommunens egen befolkning, kultur, naturmiljøet og næringer for fremtiden. Det er også viktig at kommunen gjennom sine vedtak synliggjør samiske rettigheter som er nedfelt i bl.a. i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner.

Som arealplanmyndighet er kommunen suveren til å ta selvstendige avgjørelser om hvilke tiltak som er akseptable uti fra et langsiktig perspektiv.

Det er særlig viktig at kommuner i Indre- Finnmark verner de gjenstående arealer. Forskning gjort av bl.a. UNEP, NORUT og NINA viser at reindrift ikke vil bestå i sin nåværende form dersom inngrep forsetter i samme tempo som hittil. Spørsmålet som politikere i landets største kommune må stille seg, er om kommunen er villig til å tillate slik utvikling.

Med å avvise planprogrammet gir kommunen et klart signal til nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å gjøre større naturinngrep om at kommunen ønsker å ivareta eksisterende næringers eksistens. Kommunen ønsker også å gi sentrale myndigheter signal om at tålegrensen for inngrep er overskredet.

Et annet moment som er viktig å se på før noen form for gruvedrift vurderes er, er å få sentrale myndigheter til å se på gjeldende skatte- og avgiftsmessige forhold hva gjelder gruvedrift. Vassdragskommuner har store inntekter fra vannkraftutbygginger, mens kommuner der det er gruvedrift ikke har slike inntekter. Kautokeino kommune vil be sentrale myndigheter vurdere disse forhold.»

Her er Naturvernforbundets kommentar til vedtaket.