Klage til NVE vedr. oppstartsmøter for fire vindkraftanlegg

Oppstartsmøtene er ikke innkalt i tråd med krav fra Olje- og Energidepartementet (OED)

Til NVE ved Seksjonssjef Svein Grotli Skogen og seniorrådgiver Marte Lundsbakken

Viser til brev fra dere av 04.10.2022: «Invitasjon til oppstartsmøte for konsesjonsbehandlingen av Davvi vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har blitt anmodet av Lebesby kommune om å gjenoppta konsesjonsbehandlingen av Davvi vindkraftverk.»

Invitasjon til oppstartsmøte for konsesjonsbehandlingen av tre vindkraftverk

» Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har blitt anmodet av Gamvik kommune og Lebesby kommune om å starte konsesjonsbehandlingen av Digermulen vindkraftverk, Laksefjorden vindkraftverk og Sandfjellet vindkraftverk.

Felles for disse to oppstartsmøtene er at Norges største og eldste naturvernorganisasjon ikke er invitert, og heller ikke andre organisasjoner som forsvarer naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vi er klar over at NVE ønsker å innkalle til og gjennomføre oppstartsmøtene i tråd med gjeldende regelverk og forskrifter på området, og spesielt i tråd med brevet fra OED av 08.04.2022.

Vi tar med tre sitater fra dette brevet:

1) «Behandlingen av meldinger og søknader om nye vindkraftverk må legge til grunn de endringene og hensynene som følger av vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)) og Stortingets behandling av denne, og som kan gjennomføres uten lov- og forskriftsendringer

 2) «Det er ikke reguleringsplikt for konsesjonspliktige vindkraftverk, men vindkraft kan ikke bygges i strid med gjeldende kommunale planer. Før melding kan sendes på høring, må kommunene beslutte hvordan kommunen innenfor gjeldende rett, skal behandle prosjektet etter plan- og bygningsloven. Kommunen må ta stilling til om dette skal skje gjennom plan eller dispensasjon

3) «Dersom det planlegges nye vindkraftverk i samiske områder, skal de samiske interessene involveres i alle stadier i prosessen.»

Naturvernforbundet sin kommentar til punkt 1: Hvordan forankrer NVE det nye prosessleddet som blir benevnt som oppstartsmøte? Er det kun forankret i brevet fra OED av 08.04.2022, eller forskutteres endringer i lov og forskrifter?

Naturvernforbundet sin kommentar til punkt 2: Rådmann Larsen skriver i brev av 21.09.2022 til NVE: «Lebesby kommune ønsker å behandle Davvi Vindkraftverk som områdeplan» Er dette et svar som tilfredsstiller NVE sin forespørsel om kommunal behandling innenfor gjeldende rett?

Naturvernforbundet sin kommentar til punkt 3: Disse fire vindkraftverkene planlegges uten tvil i samiske områder. De samiske interessene skal involveres i alle stadier i prosessen, krever OED. For oss ser det ut som NVE fortolker samiske interesser til kun å omfatte reindrift. Dette er en åpenbar saksbehandlingsfeil, som krever at det gjennomføres nye oppstartsmøter.

«Forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land» av NVE 16.05.2022

Utdrag fra side 4:

«Utredningskrav for reindrift er ikke inkludert

I oktober 2021 fastslo Høyesterett at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk var i strid med reindriftens folkerettslige vern, jf. HR-2021- 1975-S (Fosen). I etterkant har OED satt i gang et arbeid med å utrede kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft for reindrift. I sammenheng med dette avventer NVE foreløpig å utarbeide et eget oppdatert kunnskapsgrunnlag om vindkraftverk og samisk reindrift og annen utmarksbruk. Dette betyr at vi ikke har et oppdatert kunnskapsgrunnlag å basere forslag til nye konsekvensutredningskrav for reindrift og annen samisk utmarksbruk på.»

Naturvernforbundet støtter NVE sin begrunnelse for å avvente «… forslag til nye konsekvensutredningskrav for reindrift og annen samisk utmarksbruk ».

Her viser NVE at de har satt seg inn i Fosendommen, og de respekterer at den vil gi føringer for nye vindkraftanlegg i samiske områder, og at konsekvensene av dommen vil berøre både reindrift og annen samisk utmarksbruk.

Naturvernforbundet vil gjerne ha innsyn i dokumenter som viser hvordan NVE har vurdert Fosendommen, og spesielt i forhold til de de fire vindkraftverkene i samiske områder som de nå har invitert til oppstartsmøter for den 1. og 2. november.

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til brevet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark 20. desember 2021, der dere ber departementet om en tolkningsuttalelse til flere spørsmål om konsultasjonsplikten etter sameloven kapittel 4 i saker etter plan- og bygningsloven.

Svar av 30.juni 2022:

Når en kommune skal henvende seg til representanter for berørte samiske interesser, vil det kunne være for eksempel bygdelag, reinbeitedistrikter eller lokale foreninger, forutsatt at de er «berørt» av tiltaket. Når vi i dette brevet viser til «samiske interesser», vil det altså for kommuners del normalt dreie seg om lokale samiske interesser. Hvorvidt Sametinget likevel skal konsulteres, beror på om Sametinget kan sies å være «berørt» av det aktuelle tiltaket. Dersom Sametinget ønsker å bli konsultert, for eksempel i store prinsipielle saker, må kommunen vurdere om saken har en karakter som tilsier at det er riktig å konsultere Sametinget.

Naturvernforbundet sin kommentar: Her kommer det klart fram at samiske interesser omfatter mer enn reinbeitedistrikter.

«I saker av sentral betydning for samisk kultur og næring bør det vurderes om det skal konsulteres før det varsles oppstart av planarbeidet. Ved private planinitiativ bør dette skje i forbindelse med oppstartmøte i kommunen. Kommunen vil da i en tidlig fase få innspill om viktige interesser, og kan da vurdere om det i det hele tatt er hensiktsmessig å gjennomføre planprosessen.

Det er viktig at medvirkning med samiske interesser som følger av plan- og bygningsloven, og eventuelle konsultasjoner, også skjer på flere stadier i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. Hensikten er å identifisere samiske interesser, men også å drøfte og vurdere planforslaget med alle berørte. Kunnskapen kan føre til at forslagsstiller endrer utformingen av tiltaket, finner alternativ lokalisering og/eller avbøtende tiltak.

Departementet er enig i at det bør opplyses eksplisitt om adgangen til å be om konsultasjoner, jf. sameloven kapittel 4. Det er viktig å varsle alle relevante representanter for samiske interesser knyttet til planforslaget, siden det er vanskelig for planmyndighet og eventuelt annen forslagsstiller å vite hvilke interesser som er berørt.

For planer med krav om planprogram med konsekvensutredning, bør involveringen av lokale samiske interesser vurderes særskilt, slik at forhold som også krever nærmere utredninger, herunder alternativ lokalisering og avbøtende tiltak, blir kjent tidlig i planarbeidet. Denne kunnskapen er nødvendig for å få et godt kunnskapsgrunnlag og vurdere behov for særskilte utredninger.

Det vil etter departementets syn være vanskelig med utvelgelseskriterier, siden de samiske interessene i flere tilfeller først vil bli oppdaget etter en dialog med de berørte. I LNFR-områder, der hvor samiske interesser ikke er kjent for kommunen, vil det likevel kunne være samiske interesser som er berørt. Varsel om retten til konsultasjon bør da gis til alle lokale representanter for samiske interesser. Det vil da være opp til de berørte å melde at de vil benytte seg av retten til konsultasjon.

Kommunene har selvstendig plikt til å konsultere de samiske interessene, uavhengig av om sektormyndighetene for samiske interesser kommer med en formell innsigelse til planforslaget eller uttaler seg negativt til planforslaget.

Konsultasjonsplikten i sameloven gjelder ikke for private tiltakshavere

Naturvernforbundet sin konklusjon og krav til NVE:

Disse to oppstartsmøtene er ikke innkalt i tråd med brevet fra OED av 08.04.2022

Ifølge NVE sine egne argumenter burde ikke oppstartsmøtene vært gjennomført – før konsekvensene av Fosendommen er kjent.

Kommunal- og distriktsdepartementet sitt svar til statsforvalteren i Troms og Finnmark viser klart at samiske interesser er mer enn reindrift.

Naturvernforbundet krever at de blir innkalt til nye oppstartsmøter – etter at konsekvensene av Fosendommen er kjent, og i tråd med føringene gitt i brev av 08.04.2022 av OED.

Vennlig hilsen Kjell M. Derås
Sentralstyremedlem og styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark.

Alta 31.10.2022