KLIF advarer mot oljeutvinning nær kysten

Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF) advarer i sitt nyhetsbrev av 1.3.2013 om at:

«Kystnær oljeutvinning gir større fare for miljøskader

01.03.13 Olje- og energidepartementets kunnskapsinnhenting viser at petroleumsleting og -utvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja innebærer større fare for miljøskader enn i andre åpnede områder på norsk sokkel, mener Klif. Det samme gjelder for de mest kystnære områdene langs Helgelandskysten.»

Sammenhengen mellom risiko og avstand til kyst har vært anerkjent lenge – det lå da også til grunn da en først fikk lov til å bore i nord.
Det ble satt en grense på 50 km fra land da en begynte å lete etter olje i nord.
Da det ble sagt midlertidig nei til boring utenfor Lofoten gikk regjeringen motsatt vei utenfor Helgeland og utenfor Finnmarkskysten og kuttet vernegrensen ned til 30 km.
KLIF har møtt mye kritikk fra utbyggingsmotstandere som har hevdet at de legger større vekt på å legge til rette for industrien, enn for å verne miljøet. Når KLIF denne gangen advarer, er det derfor enda større grunn til å lytte på hva de sier.

«– Klif mener imidlertid at potensialet for miljøskader er betydelig større i nordøstlige Norskehavet enn for andre områder med petroleumsaktivitet på norsk sokkel, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Det er tre hovedgrunner til dette. Områdene er svært kystnære, med så kort drivtid til land at et eventuelt oljeutslipp vil kunne føre til at store mengder olje når kyst og strand. I tillegg er det betydelige forekomster av sårbare miljøverdier som kan rammes i området. Dessuten vil det være særlige utfordringer knyttet til å bekjempe akutt oljeforurensning som har nådd land.»

Se oppslaget i KLIFs nettside:

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2013/Mars-2013/Kystnar-oljeutvinning-gir-storre-fare-for-miljoskader/