Kø-sniking av skipsreder Fred. Olsen med drahjelp fra Gamvik kommunestyre?

Skal en av Norges rikeste menn få rykke fram i NVEs behandlingskø for vindkraftsaker?

For 17 år siden planla Fred. Olsen å etablere vindindustri på fjellområdet Digermulen i Gamvik kommune. Et luftig prosjekt som havnet i skuffen, og har vært der siden.

Nylig, den 19. mai 2022, kom Fred. Olsen sin utsendte Ketil Bjørnstad Aaen til Gamvik formannskap med presentasjon av vindindustri-planene som det nå hastet å få realisert! Aaen sitt budskap var: Hjelp oss å få vårt prosjekt «Digermulen» fra 2005 fremst i behandlingskøen til NVE. Kronargumentet var at OED hadde sendt brev til NVE 17. juni 2021, hvor det ble åpnet for å hoppe fram i køen hvis det kom en anmodning fra kommunen. Aaen var redelig, og informerte om at alle opplysningene var fra 2005 – og at de måtte oppdateres.

Naturvernforbundet har fremmet et krav om at holdbarhetsdato på både vindindustri-søknader og kraftlinje-søknader må være maks 5 år. Fred. Olsen Renewables (FOR) informerte om at de hadde 2400 ansatte innen fornybar energi, men glemte å informere om at Fred. Olsen ifølge bladet Kapital er en av Norges rikeste menn med en formue på litt over 10 milliarder ved siste årsskifte.

Formannskaps-representant Ragnhild Vassvik (AP) spurte om hva som er gjort i forhold til reindriften, og hvilken prosess de har hatt opp mot reinbeitedistrikt 13 fram til nå (ref. til artikkel iFinnmark 20.05). Svaret var at de hadde et bra forhold til reindriften i Nord-Sverige, men at de ennå ikke hadde gjort noe lokalt her.

Aaen glemte å informere om at Fred. Olsen Renewables hadde fått konsesjon av NVE i mars 2014 til vindindustrianlegg i Kalvvatnan på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Etter to års intensiv kamp fra de berørte reinbeitedistriktene, Sametinget, NRL, Naturvernforbundet m.fl., fikk selskapet historiens største nederlag 11. november 2016. OED trakk tilbake konsesjonen med følgende hovedbegrunnelse: «Departementet viser til redegjørelsen ovenfor der det fremgår at SP Art. 27 slår fast at den enkelte reindriftsutøver ikke kan nektes retten til å drive med reindrift. Selv om det innenfor folkeretten gjelder et proporsjonalitetsprinsipp, oppstiller folkeretten en absolutt grense for hvilke tiltak som kan tillates.»

Høyesterettsdommen på Fosen brukte også SP Art. 27 når de i storkammer enstemmig kom fram til at konsesjonene på Storheia og Roan var ugyldige.

Naturvernforbundet i Finnmark ber spesielt om at kommunestyrerepresentantene fra SV og SP vurderer nøye om hvorfor disse partiene eventuelt skal hjelpe en av Norges rikeste menn til å rykke fram i NVEs behandlingskø.


Leif Gøran Wasskog leder Naturvernforbundet Finnmark
Marit Holm Pettersen, leder Naturvernforbundet Porsangerfjorden
Kjell M. Derås, sentralstyremedlem Naturvernforbundet


Plakat laget av Kjell M. Derås i 2014. 

Innlegget er tidligere publisert i Ságat og Nordnorsk debatt, Nordlys