Konsekvensene på bordet

I Finnmark Dagblad 29.05.2020 forteller Kjetil Hansen i Porsanger Ap at partiet ønsker konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Begrunnelsen er som følger: «Vi trenger viten om hvem de er og hva planene deres vil medføre».

Hvem som nå ønsker å etablere vindkraft i Porsanger trenger man ingen konsekvensutredning for å finne ut. Det burde partilederen vite, ettersom selskapet Njordr allerede hadde møter om dette med Porsanger kommune i fjor. Hvem som står bak Njordr kan man finne ut med enkelt nettsøk. Største aksjonær er Hydro Energi. Styreleder er Torstein Dale Sjøtveit, som er berømt for å ha leda et stort damprosjekt i regnskogen i Malaysia, der urfolk blei fordrevet. For den jobben fikk han 7 millioner kr. for året. Verd å merke seg for dem som ennå måtte tru at vindkraftsatsinga går ut på å redde miljø og klima. Hvem som Njordr så vil selge videre til når det har fått konsesjon, det vet ingen og det vil heller ikke komme fram i ei konsekvensutredning. Vi vet bare at omlag 80% av vindkrafta i Norge er solgt til utenlandske selskap.
Porsanger Ap mener det trengs ei konsekvensutredning for å finne ut «hva planene deres vil medføre». Hansen uttaler at det er selskapene som vil etablere seg som må betale for utredninga. Det er rett, men det han unnlater å si er at selskapene også velger hvem som skal gjøre utredninga. Det finnes flere konsulentselskaper i Norge som har spesialisert seg på utredninger om vindkraft, og som har et svært nært forhold til vindkraftindustrien. I alle fall tre av dem er medlemmer av vindkraftbransjens organisasjon Norwea, og et selskap, Multiconsult, sitter i Norweas styre. Det er dette selskapet som hadde ansvaret for konsekvensutredning for gigantanlegget som Grenselandet AS planlegger i Lebesby/Tana. De har igjen leid inn et selskap med navn Naturrestaurering til å konsekvenutrede naturmangfold og reindrift. Disse utredningene har allerede fått svært hard kritikk, fordi de inneholder store feil og mangler. I sak etter sak er det påvist at konsekvensutredningene til disse selskapene ikke holder mål.
For å få oppdrag, må konsulentselskap være villige til å gi utbygger de svara de ønsker. Da gjelder det ikke å finne mest mulig av sjeldne og rødlista plante- og dyrearter og sårbare naturområder, da gjelder det ikke å vise best mulig hvordan reindrifta vil bli ramma av ei utbygging. Det gjelder å finne minst mulig, eller akkurat så mye at det er gjort formelle undersøkelser, men ikke så mye at det kan brukes som argument mot utbygginga. Konsekvensutredning er ikke annet enn et spill for galleriet. Ingen konsekvensutredning har noen gang konkludert med at et tiltak ikke bør gjennomføres.
Sjølve konsekvensutredninga blir betalt av utbygger, ettersom det er utbyggers redskap. De som kan bli ramma av utbygging, reindrift, sauedrift, naturvern- og friluftsinteresser, som vil dokumentere hvilke verdier som kan gå tapt, de må betale for det sjøl. En vindkraftplan i et reinbeiteområde blei avslått etter grundig dokumentasjon fra reinbeitedistriktet. Men det kosta reineierne en million kr. i utgifter, som de ikke fikk dekka.
Njordr sine planer i Porsanger finnes ennå ikke i NVE sine databaser, ettersom det ennå ikke er sendt inn melding om tiltaket. Men det som har kommet ut om planene tyder på at det planlegges svært store anlegg. Det vil si at svært store områder vil bli omdanna fra natur og reinbeite til industriområde. Erfaringene fra andre anlegg viser at det er snakk om uopprettelige naturødeleggelser for 15-20 års produksjon av ustabil kraft som vi ikke trenger. Det er snakk om noen ganske få arbeidsplasser for tilreisende spesialister, som ikke kan oppveie de arbeidsplassene som går tapt i bl.a. reindrift og turisme. Dette blir det ikke å stå i konsekvensutredningene, men Porsanger Ap bør sette seg inn i virkningene av de anlegga som allerede er etablert før de setter i gang å heie fram nye vindkraftanlegg.

Svein Lund