Krav om ny konsekvensutredning av deponi av gruveavgang i Repparfjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom krever ny konsekvensutredning av deponi av gruveavgang i Repparfjorden.

Krav om ny konsekvensutredning av deponi av gruveavgang i Repparfjorden

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet viser sammen til uttalelser fra Nussir ASA av 24. februar, og krever at det gjennomføres ny konsekvensutredning for planlagt gruve i områdene Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune og opprettelse av sjødeponi av gruveavgang i Repparfjorden.

I uttalelser av 24. feburar 2014 sier daglig leder i Nussir ASA at forventede ressurser i gruveprosjektet i Nussir er doblet1, og anslår at malmressursene er på 100 millioner tonn. Dette tilsvarer over 3 ganger tidligere anslått ressursmengde fra 2012 på 30 millioner tonn2.

Økt ressursmengde betyr økt avfallsmengde. Med over tre ganger så store ressurser øker avfallsmengden tilsvarende. Dette vil ha store konsekvenser for livet i fjorden, større enn det konsekvensutredningen som er gjennomført for det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden tilsier.

Det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden vil alt med dagens avfallsmengde medføre store negative konsekvenser for livet i fjorden. Spredning av finkornede partikler vil påvirke livet i hele fjorden, og utslipp av giftig kobber og andre overgangsmetaller som krom og nikkel, vil påvirke adferd og levevilkår for laks og ørret i fjorden. Konsekvensene for kysttorsken som gyter i fjorden vil være enorme.

Beslutningen om opprettelse av gruvedrift og sjødeponi fattes nå. Vi har tidligere sett eksempler på behandling av søknader og utslippstillatelser for utvidelse av eksisterende deponier ved gruver i drift, hvor miljøkonsekvenser og hensynet til tidligere utslippstillatelser nedprioriteres til fordel for fortsatt gruvedrift. Drift som er opprettet er vanskelig å legge ned.

På bakgrunn av disse innvendingene krever undertegnede organisasjoner at det gjennomføres en ny konsekvensutredning basert på nye estimater før det fattes vedtak i saken om innklaget reguleringsplan for Repparfjord i Kvalsund kommune. Dette for å vise konsekvensene av deponiet ved utnyttelse av alle ressursene av hensyn til nye ressursestimater.

Med vennlig hilsen

Arnstein Vestre, Leder i Natur og Ungdom

Lars Haltbrekken,  Leder i Naturvernforbundet

1 ”Nussir Dobler Malmressursene”, GEO350.no http://www.nussir.no/media/2014/2014-02-28%20%20GEO365%20-%20Nussir%20dobler%20malmressursene.pdf

2 ”Prosjekter”, www.nussir.no http://www.nussir.no/en_projec_nussir.php