Lei av evig mas om risikofylt oljeomlasting i Sør-Varanger

Kirkenes Transit søker nok en gang om å få laste om gasskondensat fra skip til skip i Bøkfjorden i Sør-Varanger. – Norges Naturvernforbund krever en konsekvensutredning av søknaden før den behandles av myndighetene. Det burde være klart for alle at Bøkfjorden, som er en nasjonal laksefjord, ikke er egnet for denne typen aktivitet, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Statsminister Jens Stoltenberg har uttalt at områdevalg for oljeomlasting må konsekvensutredes, og Miljøverndepartementet har gitt beskjed om at videre oljeomlasting må skje et annet sted enn Bøkfjorden. Allikevel søker nok en gang Kirkenes Transit om å få laste om olje, i nettopp Bøkfjorden, sier Haltbrekken.

Norges Naturvernforbund anmeldte Kirkenes Transit på senvinteren 2006 da de ikke holdt seg innenfor de sikkerhetskrav som Statens forurensingstilsyn (SFT) hadde satt. Gjennom film og bilder ble det dokumentert at omlasting ble foretatt med omkringliggende is langt innenfor de avstandskrav som var gitt.

Kirkenes Transit er ikke til å stole på
– For det første mener vi det av hensyn til sårbar natur er helt uaktuelt å drive oljeomlasting i Bøkfjorden. Dette har vi langt på vei fått medhold i fra SFT og Miljøverndepartementet. For det andre mener vi at Kirkenes Transit ikke er et selskap å stole på, de tar rett og slett ikke sikkerhetskravene alvorlig, påpeker Haltbrekken.

Norges Naturvernforbund har sendt brev til Kystverket om saken og i brevet fremheves det blant annet at: «Det er svært uheldig at offentligheten må være vitne til at slikt kan skje uten påtale, og uten at operatøren blir stilt til ansvar. Preventive hensyn tilsier at en må være meget tilbakeholden med å gi ny tillatelse til en operatør med en slik holdning til offentlige krav og bestemmelser. «

Gasskondensat fører til eksplosjonsfare
I brevet blir det også pekt på den alvorlige risiko gasskondensat representerer – og de følger en ulykke kan få. Selv en liten risiko kan i verste fall gi stor virkning like utenfor en by som Kirkenes, og for den skipstrafikk som går forbi. Kombinasjonen av oljelenser og gasskondensat kan skape store farer for eksplosjon ved utslipp. All kondensat vil samle seg opp rundt skipet og forårsake en konsentrert fordampning. Det skal lite til for at dette skal antenne, med katastrofale konsekvenser. Selv om operatørens virksomhet ikke skulle antenne eventuell gass som slipper ut, så vil både annen skipstrafikk og annen virksomhet i Ropelv-området kunne gjøre det.Tidligere saker og relevante lenker

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for et rent hav.  

Brevet fra Norges Naturvernforbund til Kystverket