Lenkerasling uten grunn?

Finnmark Dagblad har 07.01. oppslag om at Natur og Ungdom «Truer med lenkegjeng i Kvalsund». Samme dag går avisa på lederplass til motangrep: «Rasler med lenkene. Lederen i Natur og Ungdom varsler lenkeaksjoner hvir Nussir (får) utslippstillatelse i Repparfjorden. Det betyr at det bare er ett svar som er riktig, uansett hva utredninger måtte vise.»

Redaktøren mener tydeligvis at det er motstanderne av gruveutslipp som her ikke bryr seg om utredninger. Vi ser derfor fram til at Finnmark Dagblad orienterer om hvilke utredninger som viser at det planlagte utslippet er forsvarlig for fiskebestanden og naturen forøvrig.
Så vidt vi kjenner til fins det ei utredning som framstiller utslippet som forsvarlig. Det er ikke uventa konsekvensutredninga som er gjennomført på bestilling fra gruveselskapet. Her kan vi virkelig snakke om at bare ett svar er riktig, det var denne konklusjonen konsulentselskapet var betalt for å levere. Fra flere hold er det påvist faktafeil i denne utredninga, noe både Naturvernforbundet og andre tidligere har påpekt.
Seinere har bl.a. Direktoratet for Naturforvaltning, Fylkesmannen i Finnmark og Havforskningsinstituttet gitt knusende kritikk av Nussirs plan for sjødeponi. Her er bare plass til et par sitater:
«Fylkesmannen mener det omsøkte tiltaket vil føre til en forringelse av økologisk og kjemisk tilstand i Repparfjorden, av en slik grad at dette er i strid med vannforskriftens § 12. Utslippene av tungmetallet nikkel er også i strid med vannforskriftens § 7, om Norges forpliktelser til å gjennomføre nødvendige tiltak med sikte på gradvis reduksjon av forurensning fra prioriterte stoffer til vann.»
«DN vil derfor benytte anledningen til å understreke viktigheten av at man i slike saker ivaretar naturmangfold og økologi i tråd med Naturmangfoldloven, Vannforskriften og ordningen med nasjonale laksevassdrag og -fjorder.» … «Det vil derfor ikke være adgang til å tillate deponering av avgangsmasser som innebærer at vannforekomsten får dårlig kjemisk tilstand. Ut fra de vurderinger som kommer frem i delutredningene vil den aktuelle vannforekomsten havne i dårlig kjemisk tilstand. Tiltaket vil derfor være i strid med vannforskriftens § 12.»

Våre spørsmål til Finnmark Dagblads redaktør blir derfor:
– Mener du at vi i dag ikke har grunnlag for å ta standpunkt til spørsmålet om utslipp fra den planlagte gruva i Kvalsund?
I såfall: Vil du stille krav om at saksbehandlinga blir utsatt inntil det er gjort nye utredninger?
– Eller mener du ganske enkelt at tilhengerne har grunnlag for sitt standpunkt, men motstanderne har det ikke?
I såfall: Hvilket grunnlag har du for å si at de nevnte institusjoner tar feil i sine innvendinger?

Naturvernforbundet i Finnmark
Svein Lund
sekretær