Ligg unna Ishavskysten og Barentshavet. Naturvernforbundet varsler ny kamp

Naturvernforbundet er glade for det ansvaret Regjeringa har tatt for havområdet utenfor Lofoten og på Vesterålsbankene. Samtidig beklager vi at landets statsminister og miljøvernminister går inn for å redusere vedtatte sikkerhetsmarginer og tillate petroleumsaktivitet i Barentshavet og Ishavskysten fra Vesterålen til Varanger – oppvekstområder for viktige arter og biologiske nøkkelområder for tradisjonsrik verdiskaping og eksport! Dette er en for høy pris å betale og er stikk i strid med kunnskaper og råd fra en samla fagekspertise, sentrale aktører innen sjømat, reiseliv og naturvern. Kunnskaper og Føre-var-prinsippet må legges til grunn for forvaltning og sikkerhet i kyst- og havområdene våre. Åpning kan ikke tillates nå!

11. mars lanserte regjeringa sin petroleumsplan. Naturvernforbundet er glade for at Regjeringa har tatt ansvar for Lofoten og på Vesterålsbankene. Stikk i strid med kunnskaper og råd fra en samla fagekspertise og sentrale aktører innen sjømat, reiseliv og naturvern går landets statsminister og miljøvernminister inn for å redusere sikkerheta og tillate petroleumsaktivitet i Barentshavet og nært land langs Ishavskysten. Dermed utsetter regjeringa biologiske nøkkelområder, vakre landskap og tradisjonsrik eksport for store belastninger og risiko. Dette er en for høy pris å betale. Dette er en diskriminering vi ikke vil akseptere.

Det rike havet, den eksklusive sjømaten og de vakre kystlandskapene har bidradd til det omdømmet nasjonen og landsdelen har vært forbundet med i mange hundre år. Fisk og fiskeolje, lekre og helsebringende råvarer fra et reint hav ved vakre kyster er verdier som er viktige i verden og betyr alt for Norge og Nord-Norge i særdeleshet. Omdømmet vi har bygd opp internasjonalt gjennom hundrerr av år, er knytta til natur, sjømat og kystkultur. Eksport av matvarer og eksotiske reiser blir stadig mer betydningsfullt, og kysten er en uerstattelig merkevare som må handteres med omhu.

Sammenhengende økosystem

Norge må framfor alt sikre et forvaltningsregime med omsorg for den rikdommen havet og skjærgården er for kultur og økonomi langs kysten her nord. Ishavskysten og Barentshavet er et sammenhengende økosystem, viktig for den biologiske produksjonen, fiskeriene og sjømatproduksjonen. Risikofylt industriaktivitet og særinteresser må vike for disse klassiske verdiene. Teknologi og kapasitet i beredskapen kan ikke hindre katastrofer overfor livet i havet og skjærgården her ved Ishavskysten.

Ved å gi etter for særinteresser og åpner for industriell eksperimentering i sårbare kyst- og havområder fra Eggakanten, Tromsøflaket og nordover til den nye grensa mot Russland, velger regjeringa å overse kultur og næring bygd på bruk av fornybare ressurser gjennom tusener av år. Naturvernforbundet mener åpning for storstilt petroleumsvirksomhet i sårbare og kystnære områder er en diskriminering av befolkning og kultur, med for høy risiko for natur og miljø. Planene må endres.

Helgelandskysten og innløpet av Vestfjorden som har vært stengt for oljevirksomhet, må fortsatt holdes lukket for den typen virksomhet. Den reviderte forvaltningsplanen for Norskehavet som Regjeringa skal legge fram før 2014 må ikke utsette områdene for risikabel eller skadelig virksomhet. Fra Helgeland og verdensarvområdet i Vega, langs Nordlandskysten og fra Nord-Fugløya og østover er landets største fuglefjell og fuglekolonier.

Næring på naturens premisser

Erfaringene har vist at det er risikofylt å drive oljevirksomhet nær kysten, og skepsisen mot oljeboring er styrka. Naturvernforbundet vil fortsatt kjempe for et langsiktig levegrunnlag i nord, videreføre og forsterke vårt godt omdømme bygd på et reint og sunt havmiljø, autentiske og vakre landskap og en kunnskapsbasert forvaltning. Vi krever en ansvarlig forvaltning av havet bygd på naturens premisser og et beslutningsgrunnlag som kan sikre en helhetlig vurdering av miljøverdier, sårbarhet og kultur:

  • 50 km grensa som beredskap mot oljesøl langs kysten må beholdes. Regjeringa har redusert vernesonen for ny petroleumsvirksomhet til 35 km med boretidsbegrensninger mellom 35 og 65 km.

  • Eggakanten må holdes stengt for all petroleumsvirksomhet. Området er et sårbart nøkkelområde for fisk og sjøfugl med korallrev, stor biologisk produksjon og fiskeriaktivitet.

  • Viderefør de strenge utslippskravene fra forrige forvaltningsplan. Det er ikke dokumentert at det er teknisk mulig å unngå utslipp av produksjonsvann, borekaks og boreslam.

  • Ingen seismikkskyting i noen gyte- og oppvekstområder.I Nordsjøen ble det årlig tatt ut 200-250’ tonn torsk, mot dagens 20-25′ tonn. Fiskerne mener det har sammenheng med seismikk.

  • Ordninga ”Tildeling i forhåndsdefinerte områder” må avvikles, ikke utvides. De kystnære områder langs Helgelandskysten og fra Malangsgrunnen og østover er sårbare landskap og naturområder som ikke kan forenes med oljevirksomhet. Vi forventer en grundig evaluering av denne omstridte og udemokratiske ordninga slik det har vært forutsatt hele tida.

  • Føre-var-prinsippet i Naturmangfoldloven må alltid legges til grunn inntil kartlegging og vurderinger av særlig verdifulle og sårbare områder er ferdigstilt. Områdene vest for delelinja må kartlegges grundig. Miljøverndepartementet må ha det overordnede ansvar for kartlegging av miljøtilstanden i havet og på land. Vurderinger og beslutningsmyndighet vedrørende miljø kan ikke overlates til et sektordepartement som Olje- og energidepartementet.

  • Bruk de eksisterende navn på havområdene. I offentlige sammenhenger har man lagt seg til å bruke oljeindustriens navn til fortrengsel fra de gamle navnene. Regjering og regionale myndigheter bes konsekvent bruke de gamle navnene på havområdene som primærnavn.

Naturvernforbundet representerer de allmenne frivillige naturverninteresser, og vi krever at lokale og regionale tillitsvalgte bli tatt med på råd i forvaltning av natur og miljø i nordområdene.

Vi ber landets regjering og Storting om å beskytte havet og de tradisjonsrike næringsvegene våre langs kysten.

Gunnar Reinholdtsen, Naturvernforbundet i Finnmark

Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet i Troms

Erling Solvang, Naturvernforbundet i Nordland

Til v: Sårbarhet markert med rødt. Forvaltningsplanens foreslått petroleumsfritt område (rødt).

Nominerte blokker i 19. konsesjonsrunde (svart. Kartet viser blokker i sårbare soner; 7 blokker på Hjelmsøybanken og Nordkappbanken (Finnmark Vest) og 2 blokker i Nordland III (Røstbanken)

Sårbarhetskart utarbeid av Veritas på basis av data fra Forvaltningsplanen