Lovstridig og udemokratisk

Naturvernforbundet fortsetter arbeidet for å bringe kommunenes løsslupne dispensasjonspraksis for bruk av motorkjøretøy i utmark under kontroll. Utenom de åpne løypene, som spenner over hele 750 km i Finnmark, er slik ferdsel forbudt. Kommunene har adgang til å gi dispensasjoner, men med den klare begrensning at motorferdselen skal holdes på et minimum. Likevel ga kommunene sommeren 2005 bortimot et tusen dispensasjoner. – Dette er stikk i strid med lovens intensjoner, fastslår leder Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

– Vi har ikke har kapasitet til å påklage alle sakene, men gjør et utvalg. Høsten 2005 klagde vi på 5 kommuner. Vi har spesielt tatt for oss Varangerhalvøya fordi det her er planlagt nasjonalpark.

– Vadsø kommune ga i sommer to dispensasjoner inn i dette området. Vi klagde disse inn til Fylkesmannen. Kommunen uttalte seg og mente at begge var i orden. Fylkesmannen fastslo imidlertid at begge var i strid med motorferdselloven og inndro dem. En del av begrunnelsen var at kommunen ikke hadde lagt tilstrekkelig vekt på at området etter all sannsynlighet skal bli vernet som nasjonalpark og at kjøringen vil redusere områdets verneverdier.

– Vårt demokrati bygger på at kommunene følger lover Stortinget har vedtatt og etterlever pålegg fra Fylkesmannen. Men slik var det ikke i Vadsø i sommer. Bare et par uker etter
gav kommunen to nye dispensasjoner inn i det samme område. Dette er klar forakt for demokratiske spilleregler, understreker Elgvin.

Naturvernforbundet klagde også inn disse dispensasjonene. Kommunen uttalte seg om den ene klagen og hevdet den var i orden. – Her var kommunen på viddene igjen, og Fylkesmannen inndro dispensasjonen. Dette viser atter en gang at kommunen enten ikke evner eller ikke vil holde seg til lovverk og pålegg, avslutter Elgvin.

Temaside: Motorferdsel i utmark

Tidligere saker:
Krever konsesjon for firehjuls motorsykler
Modig oppgjør med lovstridig praksis
Fylkesmannen: Kautokeinos disp.praksis for barmarkskjøring er lovstridig
Kjøring i utmark ødelegger natur og reduserer rekreasjons- og opplevelseskvalitet
Samisk naturforståelse og naturvern – samme sak
FinseSymposiet anbefaler en svært restriktiv linje for motorferdsel i utmark
Altaposten: Naturvernforbundet i Finnmark har gjort en imponerende jobb
Stans mishandlinga av Finnmarksvidda!

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Jeg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for å sikre den norske naturarven for framtidige generasjoner