Makuler Sametingets intensjonavtaler med gruvenæringa!

Sametinget har inngått intensjonsavtaler med gruveselskapa Nussir, Arctic Gold og Sydvaranger Gruve. Den siste tida har flere sametingspolitikere tatt til orde for at disse avtalene bør sies opp. Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver markerte støtte til dette kravet ved ei markering foran Sametinget torsdag 05.09.2013.

Intensjonsavtalene kan du lese her:
Nussir
Arctic Gold
Sydvaranger

Her følger forkorta pressemelding fra Finnmarksaksjonen.

Markering foran Sametinget: «Makulering av Sametingets «gruveavtaler»

«Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver» 

har bl.a i Kvalsund 24. august 2013 fremmet sitt syn ved «Nei til dumping i sjø.» og «Nei til forgiftning fra gruver av fjell, vidder, vann og sjø.»

Videreføring av arbeidet skjer ved at vi avholder markering foran Sametinget

torsdag 5. september 2013 i tidsrommet 12:00 – 13:00.

I forbindelse med planlagt punktmarkering foran Sametingsbygget, har vi invitert Sametingspresidenten og den politiske ledelse til å motta vårt opprop.

I tillegg har vi invitert politiske partier som stiller liste til Sametingsvalget til å overvære markeringen med apell om;

«Nei til dumping i sjø.» og «Makuler Sametingets» gruveavtale med Nussir, SVG og Artic Gold.»

I dilaog med Sametingets direktørskap har vi meddelt følgende;

  • Vi sette pris på at Sametingets politiske ledelse i dag har inviteret Finnmarksaksjonen til samtale og dialog som formål med markeringen.

Markeringen vil skje foran Sametingsbygningen ved at Sametinget overlevers gruveavtalene i makulert form, pakket i bokser.

Finnmarksaksjonen marker sine standpunkter slik;

  • «Nei tildumping i sjø» og «Makuler Sametingets gruveavtaler med Nussir, SVG og Arctic Gold fremføres som tema ved markeringen.

  • Med bakgrunn i dette og etter innvitt finner vi det formålstjenlig å invitere Sametingsrådet til å etablere et permanent forum for å ivareta fremtidige samtaler med Finnmarksaksjonen i spørsmål rundt gruverealterete inngrep.

Finnmarksaksjonen vil etter samtale og dialog med Sametinget avgi egen uttalelse.

4.september 2013

Finnmarksaksjonen

Torulf Olsen

Koordinator

—————————————

Markeringa blei gjennomført og her har vi lånt Torulf Olsens oppsummering fra Facebook-gruppa «Repparfjord – Nei til dumping i sjø»:

Et unikt fellesskap er etablert i Finnmarksaksjonen. Nei til giftdumping fra gruver.

I dag gjentok vi suksessen fra Kvalsund med vår markering.

Vi satte skikkelig søkelys på;

1) «Nei til dumping i sjø.» Og hvorfor vi kjemper kampen med fakta og utrettelighet. (Fostra opp på kokefesk…som må til)

I dag skal vi også hylle det unike samarbeidet Finnmarksjonen har fått til.

Reindriftnæringa v/Fiettar-distriktet, representert med ungdommelig styrke og en klartalende reindriftsutøver Aslak Henrik Lango,
VJFF, med engasjerte og ruvende Pål Johannessen ,
Samefolkets Parti, Karasjok med kunnskapsrike og engasjerte John Nystad,
Naturvernforbundet i Finnmark med sin krumtapp og kunnskapsrike Svein Lund
samt koordinator og talsmann for Repparfjord. Nei til dumping i sjø – Alle en gjeng som satte dagsorden –
som fremmet budskapet –
som nådde inn i hjertene –
og som vil bli stående som en milepæl i vår kamp !

«– Politisk bevegelse på gang» sier pressa.

Finnmarksaksjonens koordinator forklarer hvorfor gruveavtalene måtte makuleres.

– Vi har over lang tid forsøkt og komme ut både i presse og via de sosiale medier. Vi ser også da at vi gledelig nok har en politisk bevegelse på gang.

Både Arja, som var først ute, og deretter NSR, er enig med oss om at disse avtalene bør makuleres, trekkes tilbake og startes på nytt, sier Olsen.

I lukket rom utvekslet vi synspunkter over bordet med Sametingspresidenten og hans stab. Med hovedvekt på å få presisert markeringen vi hadde i dag. (Les den første pressemeldingen og Addendum.)

«– Vi utvekslet synspunkter over bordet, og vi fikk presisert den markeringen vi har her i dag.
Markeringen dreier seg om det å være tydelig for Sametinget, at faren for å forgifte all fisken i Repparfjorden, Altafjorden, Rafsbotn og Barentshavet,
er så overhengende at Sametinget må ta grep nå.

De må gjøre noe med de videre samtalene, og ordne opp i sakene når det gjelder samtalene med Nussir, sier Olsen.»

I kveld legger til: Vi har tatt Sametingets første steg med å orden opp; Vi har makulert Nussirs avtale. Øystein Rushfeldt må ta dette til etterretning.
Fra nå må han synliggjøre at han respekterer der Departementale beslutninger i Fiskeri og Landbruks- og Matdeprtementet.
Likeledes må han akseptere Dir. Nat, Fiskeridi, Mattilsynet og Fylkemannens Miljøvernavdeling sine klaree beskjeder; Dumping i sjø – NOPE.

Vi – i Finnmarksaksjonen skal fra i dag av være en selvsagt samtalepart, invitert til etablert forum, ved eventuelle gruveprosjekter.
Det om noen blir invitert til slik virksomhet. Gruvespekulanter kan ikke bare invitere seg selv.