Meningsdiktatur og kjøttvekt eller ytringsfrihet for alle?

Debattinnlegg av Gunnar Reinholdtsen, fylkesstyremedlem, Naturvernforbundet i Finnmark

Denne uke har vi fått høre at en rettssak i Tromsø måtte stenges for presse og publikum fordi vitnene er redd for represalier fra Hells Angels. Skal rå makt kunne brukes til undertrykking? Vi er nå også vitne til at meningsdiktaturer i Midtøsten og Nord Afrika bruker drastiske midler mot ytringsfrihet. Menneskeliv går tapt men forhåpentlig vinner ytrings og organisasjonsretten mot diktaturene. Men er diktaturenes grunnleggende tankegang helt fremmed for oss oppe i nord? Eller kan vi også på vår hjemlige arena skimte et ønske om kontroll med brysomme meningsytringer?

I et leserinnlegg denne uke prøver Ole M. Rønning å frarøve Naturvernforbundet retten til å utøve innflytelse gjennom å uttale seg. Høyrepolitikeren mener vi er for få til at vi fortjener å omtales i pressen og at man i offentlig saksbehandling ikke skal lytte på våre meninger. På toppen av det hele mener han at vi gjør vårt beste for å skjule medlemstallet. En kan spørre: Har Finnmark høyre gjort sitt beste for å skule medlemstallet når verken dette eller antall årsmøtedeltakere ligger ute på deres nettsider? Selvsagt ikke. Men i motsetning til Høyre så har Naturvernforbundet i Finnmark lagt både antall møtedeltakere og hele årsmøtereferatet ut på nett. Vi er en åpen og demokratisk organisasjon med tre nivåer. Medlemmer i en kommune kan etablere lokallag, medlemmene i fylket kan etablere fylkeslag, og både lokallag og fylkeslag er representert på landsmøtet. Forbundet har demokratisk styring.

Så gjenstår dette med innflytelse. Hvem skal ha lov til å svare på høringer, og skal pressen fordele spalteplass etter partienes medlemstall? Til det siste: Nei selvsagt ikke – og pressen skal være fri. Til det første: Alle skal ha rett til å bli hørt. ”Politikkens hovedoppgave skal alltid være å sikre grunnleggende frihet, ikke å begrense den”. Dette sitat er fra Høyres grunnverdier så det burde du kjenne og bekjenne deg til, Rønning. Ytringsfrihet er en grunnleggende individuell frihet som skal gjelde både internasjonalt og i Finnmark.

Vi som er medlemmer i Naturvernforbundet i Finnmark er for få, og det er ikke mange nok som bruker krefter på å forsvare miljøet og grunnlaget for jordens videre eksistens. Naturvernforbundet rekker ikke over alle miljøutfordringene vi står overfor, men vi prøver etter beste evne å bidra litt. Og vi tror at det er mange flere en de få hundre medlemmene vi har i fylket som setter pris på det vi har gjort.

Jordens ressurser forbrukes i høyt tempo. Og utbygningstakten skal nå økes kraftig i Nord-Norge. Sugerør og kabler som skal frakte fylkets ressurser sørover kalles Nordområdesatsing, og fremstilles som en gave. Det vi virkelig trenger er en fornuftig, bærekraftig og langsiktig høsting av ressursene i fylket. Og verdiene burde kanskje bli her – ikke gis bort? Det er tross alt vi som betaler prisen.

Svært mange av kommunene har gitt sine miljøvernrådgivere andre oppgaver enn å forvalte vernebestemmelsene i plan og bygningslov, forurensningslov, motorferdselslov, naturmangfoldslov m.v. De rekker ikke å ivareta en forsvarlig miljøforvaltning. Fylkesmannen blir utskjelt for å forsøke å håndheve loven og gi naturen det vern som Stortinget har bestemt. Politikere har det travelt med å bruke opp alle ressursene, forbruke jorda og naturen – uten å tenke på at den også skal kunne bære og forsyne de kommende generasjoner. For få tenker på at Finnmark (og verden) skal ha et liv etter de tiårene som petroleumsalderen vil vare. Politisk er motstanden mot nedbygging av naturen svak.

Derfor er det viktig for fylket og for demokratiet at det er en åpen kanal for alle inn til beslutningstakerne. Selv de små og få, bør få komme til ordet, og bli hørt der de reelle hensyn i en sak skal vurderes.

Naturvernforbundet er aldri med på å fatte beslutninger i forvaltningen, men vi får lov til å peke på hvilke konsekvenser vi mener det kan få når det planlegges et inngrep i naturen. Det å kunne gi innspill i høringer er en demokratisk rett som alle landets innbyggere har, og vi har problemer med å forstå den demokratiske logikk hos Rønning om at Naturvernforbundet skal unntas fra ytringsfriheten. Og vi håper og tror at de fleste andre i Norge, som i Nord Afrika, mener det er udemokratisk å bruke makt, usannheter og hersketeknikker for å kneble meningsmotstandere.

Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem Naturvernforbundet i Finnmark