Mineraldrift uten miljøstandarder !

Naturvernforbundet protesterer på at Næringsdepartementet trosser faglige råd og tilrår sjødumping av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjord i Finnmark

Gruveselskapet Nussir har søkt om å få deponere årlig inntil 2 millioner tonn kobber og tungmetallholdig materiale i fjorden

–  Skal mineralnæringa  i Finnmark få operere uten miljøstandarder, ødelegge grunnlaget for matproduksjon på hav og land og samtidig  fortrenge andre næringer ?   Spør leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen, og viser til at Norge er eneste land i Europa som tillater sjødumping.

 – Vi vil at naturbaserte næringer basert på evigvarende ressurser skal besyttes og prioriteres foran ekstremt kortsiktig utvinning av mineraler som ødelegger liv og landskap, sier Reinholdtsen. 

Havforskningsinstituttet fraråder sjødumping og Fiskeridepartementet har bedt om ytterligere utredninger uten at dette blir hensyntatt i tilrådingen fra nærings og handelsdepartementet som kom tidligere denne uka.  Avgangsmassene fra Nussir er beregnet å inneholde en rekke skadelige tungmetaller. Fiskeri og kystdepartementet skriver i sin høringsuttalelse : 

 «Det er viktig i denne sammenheng å vurdere spesielt den totale årlige utslippsmengden både av enkeltkomponenter og samlet avgang. For eksempel vil mengden kobber i utslippet være i størrelsesorden 600 tonn i året, mens mengden kvikksølv vil utgjør rundt 600 kg per år. Vi mener at før endelig planer om bruk av Repparfjorden til deponi for gruveavgang fra eventuell kobbergruvedrift i Kvalsund kommune blir realitetsvurdert, bør underlags-rapportene gjennomgås på nytt.»

–  Landets fremste fagkunnskap og hensynet til andre næringer, fisk og fjordmiljø legges vekk  på en måte som mangler sidestykke i norsk forvaltning ,sier nordområdekoordinator i Naturvernforbundet, Geir Jørgensen og  viser til at Næringsdepartementet ikke vil  vektlegge  innsigelsen fra Fiskeridirektoratet med begrunnelse i at den ble levert inn etter høringsfristen.

Tror næringsministeren at en utgått høringsfrist fjerner den risiko som fiskeridirektoratet peker på? Næringsdepartementet underkjenner også innsigelser fra sameting og reindriftsnæring ved å trekke frem lav verdiskapning  og statlige overføringer i sin argumentasjon overfor Miljøverndepartementet.      

– Repparfjordsaken er snart en komplett skandale.  Det mangler nå bare at miljøvernminister Bård Vegard Solhjell gir utslippstillatelse til kopper, kvikksølv og tungmetaller i en nasjonal laksefjord, sier nordområdekoordinator i Naturvernforbundet Geir Jørgensen.