Mineraler, milliarder, miljø og motstand – Kom på gruvekonferanse!

Naturvernforbundet innbyr til gruvekonferanse i Guovdageaidnu 01.–03.11.2013. Der ønsker vi å samle folk fra hele Nordkalotten som er kritiske til den store gruvesatsinga som nå pågår i både Noreg, Sverige og Finland. Vi vil sette søkelys både på enkelte gruveprosjekter, på regjeringenes mineralstrategier og på lovverk og forvaltning av mineralsaker.

I den siste tida har gruveetablering blitt et svært aktuelt og omstridt spørsmål i Norden og særlig på Nordkalotten. Mange steder har gruveselskapas planer blitt møtt med lokal motstand og også regjeringenes mineralstrategier er sterkt omstridt. Samtidig ser vi at gruveindustrien er på offensiven over hele verden, og det planlegges og gjennomføres gruveprosjekter som kan gi gigantiske skader for natur og miljø.

Med denne konferansen ønsker Naturvernforbundet å innby alle krefter som er kritiske til denne utviklinga, for at vi skal øke vår kunnskap om aktuelle gruveprosjekter og gruveprosesser, samt forvaltningens styring og grensesetting foran oppstart, under drift og avvikling av gruver. Vi ønsker å knytte kontakt på tvers av grensene, med sikte på et samarbeid mot naturødeleggende gruveprosjekter.

Vi har denne gang ikke invitert gruveindustrien og deres støttespillere som foredragsholdere. Men vi vil likevel oppfordre alle til å sette seg inn i hva de har å si. Det kan man bl.a. gjøre ved å høre på innlegga fra NGU-dagen 2013: » http://www.ngu.no/no/tm/Hva-skjer/Tidligere-arrangementer/NGU-dagen-2013-verdier-i-norske-fjell/NGU-dagen-2013—alle-foredragene-samlet/ «. Der var det ingen plass til oss som er kritiske til «gruveeventyret». Nå er det vår tur.

Konferansen vil finne sted i Guovdageaidnu/Kautokeino, på Diehtosiida (Samisk høgskole)

Konferansen er også ei kulturmønstring. Det vil bli diverse kunstneriske innslag i form av utstilt kunst, sang, joik og diktlesing. Vi forsøker å få til minst et kunstnerisk innslag ved hver av hovedbolkene i programmet, samt under middagen lørdag kveld.

Det vil bli anledning til spørsmål og debatt under hver hovedbolk.

Program:

Fredag kl. 17002100 Tema: Velkommen og historisk perspektiv

Åpent fra kl. 1700, programmet starter kl. 1800.

– Velkommen ved representanter for Sámi allaskuvla og Naturvernforbundet, hilsen fra Natur og Ungdom v/ Andrea Sofie Aasvang, sentralstyremedlem

– «Fra Lapplands helvete til fiolen i bergmesterens have» Et historisk perspektiv på gruver på Nordkalotten – John Gustavsen, forfatter, Tromsø

– Internasjonale perspektiv på gruvedrift. v/ Tor Støve, Handelskampanjen

Lørdag

09001200 Tema: Mineralnæringa sett frå Guovdageaidnu og Sápmi

– Hilsninger

– Biedjovággi – en bildekavalkade

– Guovdageaidnu kommune – fra ja til nei v/ Pål Norvoll, teknisk sjef og Anders S. Buljo, kommunestyrerepresentant

– Reindrift og gruvedrift. v/Peer Gaup, reineier, Guovdageaidnu og Mikkel Nils Sara, reineier og høgskolelektor, Samisk høgskole

– Samerett, Sametinget og mineralnæringa v/Laila Susanne Vars, direktør Gáldu, sametingsrepresentant

1200–1400 Lunsj og pause

1400 – 1630 Tema: Gruver og gruveavgang

– Reint hav? Hva vet vi og hva vet vi ikke om virkninga av gruveutslipp på livet i havet. v/ Jan Helge Fosså, Havforskingsinstituttet

– Nussir. v/Torulf Olsen, Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver / Knut Altmann, Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening

– Sydvaranger  v/Anne Greve, Sør-Varanger, Naturvernforbundet i Finnmark

– Andre aktuelle gruvesaker i Nord-Norge. v/ Svein Lund, Naturvernforbundet i Ávjovárri og Erling Solvang, Naturvernforbundet i Nordland

– Førdefjorden v/ Anne-Line Thingnes Førsund

1700–1930 Tema: Gruvedrift på Nordkalotten

– Gruver og gruvemotstand i Nord-Sverige.

– Nils Viklund, Naturskyddsföreningen i Västerbotten

– Henrik Blind og Tor Lundberg Tuorda, Kallok-aksjonen, Jokkmokk

– Márjá Skum, Gran sameby

– Gruver i Nord-Finland v/ representant for det finske Sametinget og Otto Bruun, Finlands naturskyddsförbund (Suomen luonnonsuujeluliitto)

2000–2300 Middag m/ kulturelle innslag

Søndag

09001300 Tema: Forvaltning og alternativ gruvedrift

– Forvaltning og vilkår for mineralleiting og gruver i Noreg v/ Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

– Gruveavfall – miljøproblem eller ressurs? v/ Allan Krill, professor i geologi, NTNU

– Restaurering og revegetering etter gruver v/ Øystein Folden, leder Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

1300 Lunsj

Tidsplan:

Planen er basert på at deltakere fra Finnmark og Troms, Nord-Sverige og Nord-Finland skal kunne kjøre til Guovdageaidnu. For dem som kommer fra eller via Oslo gjelder disse tidene:

fredag fly (SAS) fra Oslo 1135, til Alta 1330, det blir ordna skyss fra Alta.

søndag buss fra Guovdageaidnu 1410 til Alta 1645, fly fra Alta 1815 til Oslo 2010.

Vi tar ei deltakeravgift på 500 kroner, som dekker middag fredag og lørdag og lunsj lørdag og søndag, samt kaffe/te og kaker/frukt i pausene. De som ikke vil ha mat eller deltar på kortere deler av konferansen kan forhandle om reduksjon i prisen.

For opplysninger og påmeldinger kontakt en av oss:

Naturvernforbundet i Ávjovárri: Svein Lund, sveilund@online.no, tel 90727698
Naturvernforbundet i Nord-Norge: Geir Jørgensen, gj@naturvernforbundet.no, tel 94015235