Mineraler, milliarder, miljø og motstand – presentasjon

Pressemelding, videoopptak og presentasjoner fra gruvekonferansen i Kautokeino 1.-3. november 2013

Konferansen blei avvikla med stor oppslutning, til sammen deltok omlag 80 personer på større eller mindre del av konferansen.

PRESSEMELDING:  

Vi er skremt over manglende styring og kontroll med gruveindustrien


Engasjerte mennesker fra tre nordiske land har møttes i Kautokeino for å utveksle erfaringer og lære om virkningene av dagens gruvepolitikk og gruveindustri. Vi er skremt over hvor dårlig styring og tilsyn av industrien vi ser i alle tre land, og er redd for hvordan dette vil påvirke natur, lokale samfunn, samisk kultur og fremtiden for våre tre land. Vi mener utviklingen må styres bedre og at kursen må endres.

Vi har ikke behov for utbygging i den hastighet og det omfang vi ser nå. Behov for mineraler vil føre til høyere priser, vi bør vente på bedre teknologi og metoder i stedet for gruver med gammeldags teknologi med store miljømessige ulemper, med dårlig utnyttelse av ressursene og med marginal fortjeneste. Samfunnet er bedre tjent med å vente på bedre teknologi. I mellomtiden må vi utvikle vår evne til å resirkulere allerede brukte metaller.

Dette er for viktig til å overlate til gruveindustrien men må underlegges politisk styring. Mineralstrategier og minerallovgivning må fornyes der hovedmålet må være samfunnsnyttig utvikling ikke rask tømming av landenes ressurser.

——————————–

Press release in English:

Northern Mining Resistance
Committed people from three Nordic countries met in Kautokeino to share experiences and learn about the effects of contemporary mining politics and mining industry. The lack of good management in, and supervision of, the industry is horrifying, and we fear how this will affect environment, society and future in our three countries. We believe the development has to be better governed so as to change the direction we are heading in.

We do not need the mining industry to expand as fast and as much as it is doing right now. The demand for minerals will lead to rising prices, so we should wait for better technologies and methods of extraction instead of using old technologies with dire environmental effects, inefficient use of resources, and low marginal returns. Society will be better off if we wait for better technologies. This is too important an issue to let it be handled by the mining industry but should instead be governed politically. Mineral strategies and legislations ought to be renewed so that the prime goal is the beneficial development of communities and society at large, and not the fastest possible exploitation of resources.

————————————————————

Program med videoopptak og presentasjoner


Status 3. november: Dette lastes opp etter hvert. Det vil ta noen dager før alt er tilgjengelig.

Fredag 1. november

Tema: Velkommen og historisk perspektiv

– Velkommen ved representanter for Naturvernforbundet [video]

– Hilsen fra Naturvernforbundet v/ Geir Jørgensen [video]

– Hilsen fra Natur og Ungdom v/ Andrea Sofie Aasvang [video]

– Joik v/ Tore Bongo [video]

– «Fra Lapplands helvete til fiolen i bergmesterens have» Et historisk perspektiv på gruver på Nordkalotten – John Gustavsen, forfatter, Tromsø [video av foredraget] [manus til foredraget]

– Internasjonale perspektiv på gruvedrift v/ Tore Støve, Handelskampanjen [video av foredraget]

– Spørsmål fra salen [video]

Lørdag 2. november

Tema: Mineralnæringa sett frå Guovdageaidnu og Sápmi

– Velkommen v/ Vera Eriksen, Naturvernforbundet i Finnmark

– Biedjovággi – en bildekavalkade v/ Svein Lund, Naturvernforbundet i Ávjovárri [presentasjon (PDF, 23 MB)]

– Guovdageaidnu kommune – fra ja til nei v/ Pål Norvoll [presentasjon (PDF)] [video av foredraget] [video av spørsmålene]

– Reindrift og gruvedrift v/ Mikkel Nils Sara, reineier og høgskolelektor, Samisk høgskole [presentasjon (PDF)] [manus] [video av foredraget] [video av spørsmålene]

– Reindrift og gruvedrift v/ Peer Gaup, reineier, Guovdageaidnu

– Samerett, Sametinget og mineralnæringa v/Laila Susanne Vars, direktør Gáldu, sametingsrepresentant [video av spørsmålene]

Tema: Gruver og gruveavgang

– Elkem Tana v/Yngve Johansen [video av foredraget]

– Reint hav? Hva vet vi og hva vet vi ikke om virkninga av gruveutslipp på livet i havet v/ Jan Helge Fosså, Havforskingsinstituttet [video av foredraget] [video av spørsmålene] [presentasjon (PDF, 3 MB)]

– Nussir. v/Torulf Olsen, Finnmarksaksjonen mot forgiftning fra gruver [video av foredraget] [video av spørsmålene] [presentasjon (PDF)]

– Sydvaranger v/Anne Greve, Sør-Varanger, Naturvernforbundet i Finnmark [video av foredraget] [presentasjon, (PDF, 4 MB)]

– Gruver i Nord v/Svein Lund, Naturvernforbundet i Ávjovárri [video av foredraget] [presentasjon (PDF, 1 MB)]

– Rana Gruber v/Erling Solvang, Naturvernforbundet i Nordland [video av foredraget] [presentasjon (PDF, 0,5 MB)]

– Førdefjorden v/Anne-Line Thingnes Førsund, Naturvernforbundets gruveutvalg [video av foredraget] [presentasjon (PDF, 3,3 MB)]

Tema: Gruvedrift på Nordkalotten

– Gruver og gruvemotstand i Nord-Sverige v/ Nils Viklund, Naturskyddsföreningen i Västerbotten [presentasjon (PDF, 2 MB)]

– Gruver og gruvemotstand i Nord-Sverige v/ Henrik Blind og Tor Lundberg Tuorda, Gállok-aksjonen, Jokkmokk [video av foredraget] [presentasjon (PDF, 70 MB)]

– Gruver i Nord-Finland v/ Otto Bruun, Finlands naturskyddsförbund (Suomen luonnonsuujeliliitto) [video av foredraget] [presentasjon (PDF, 17 MB)]

– Spørsmål og diskusjon

Andre innslag:

– Overrekkelse av pris til Vigdis Siri [video]

– Kulturinnslag av Niillas Holmberg og Ánne Mággá Wigelius [tekst – Na darvánii jáhkku] [tekst – Manne bilidit eatnamiid] [tekst Gállok] (Vi har ikke lagt ut videoene fra konsertene, på grunn av dårlig lydkvalitet på opptaka. Men Gállok-sangen med bedre lyd finnes å høre her.)

Søndag 3. november

Tema: Forvaltning og alternativ gruvedrift

– Forvaltning og vilkår for mineralleiting og gruver i Noreg v/ Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet [presentasjon (PDF, 3 MB)]

– Gruveavfall – miljøproblem eller ressurs? v/ Allan Krill, professor i geologi, NTNU [presentasjon (PDF, 3 MB)] [Presentation in English]
(Krill ønsker tilbakemeldinger på presentasjonen. Send til krill@ntnu.no)

– Restaurering og revegetering etter gruver v/ Øystein Folden, leder Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [presentasjon (PDF, 12,3 MB)]

– Debatt etter foredraga

Andre innslag:

– Diktlesing v/ Ellen Anne Hætta