Mineralutvinning i Nord-Norge: Stor satsing, men ingen forskning

Som ledd i regjeringas nordområdesatsing blir det nå organisert kunnskapsinnhenting på forskjellige satsingsområder, som olje, mineraler, vind- og vannkraft. 26.02.2013 var Naturvernforbundet representert på møte i Tromsø om mineralnæringa i nord.

Et tjuetalls representanter for bedrifter, forskingsmiljø, offentlig administrasjon og organisasjoner var samla for å høre og kommentere de foreløpige konklusjonene til konsulentselskapa Sweco og Vista om dagens situasjon og framtidsutsiktene for mineralnæringa i Nord-Norge.

Fra Naturvernforbundet møtte Ragnhild Sandøy fra fylkesstyret i Troms og Svein Lund fra fylkesstyret i Finnmark. Vi har skrevet en rapport fra møtet, som interesserte kan få ved å kontakte oss. (fjelloghav@hotmail.com eller sveilund@online.no).

Her er noen hovedpunkter fra møtet:

– Mineralnæringa er i vekst i Nord-Norge, mest i Finnmark og Nordland. Tallet på ansatte er dobla fra 2006 til 2011.

– Nord-Norge har 2 gruver i drift og 14 potensielle innafor malm, for industrimineraler er talla 12 og 21.

– Det har vært en enorm økning i tildelte leitetillatelser, men den reelle leitinga står ikke i samsvar med tillatelsene

– Regjeringa har gitt 100 millioner til leiting, men ingen ting til forskning. Det var stor enighet på møtet om at det må satses mye mer på forsking på miljøvennlig gruveteknologi

– Næringa synes at det går for seint med saksbehandlinga av søknader om å få sette igang gruver. Miljøbevegelsen sier det går seint fordi bedriftene planlegger inngrep og utslipp som er svært skadelige for natur og andre næringer, og at dette derfor må behandles grundig.

– Som regel tar det 15-20 år fra funn til drift. Så sjøl om det nå er stor leiting, venter man ikke stor vekst i gruvedrift det nærmeste tiåret.

– De største gruveprosjekta som nå er under behandling er Nussir i Kvalsund og Biedjovággi i Kautokeino, og begge har møtt stor motstand.

Naturvernforbundet i Nord-Norge vil i tida framover prioritere arbeid med gruvespørsmål høyt. Er du interessert i å delta i dette, ta kontakt med oss.