Motorisert lek og fart i Tanavassdraget – Nei takk!

Innlegg av Naturvernforbundet i Ávjovárri v/ Roy-Arne Varsi

I Sagat 22.1.19 kan vi lese at det har kommet forslag om å totalforby vannscootere i Tanavassdraget. Dette er et fornuftig forslag. Morten Blien derimot, går imot dette forslaget og hevder at det er plass til både fiskere og vannscootere i Tanavassdraget, og at det bør lages soner for motorsport på elva. Vannscootere er noe man bruker til fornøyelseskjøring, og slike farkoster har absolutt ingenting med nyttekjøring å gjøre, som for eksempel til å fiske, sette stengsel, o.l..

Når store deler av Tana-vassdraget i dag ikke er i finsk eie, handler det om at det tradisjonelle laksefisket var et viktig forhandlingskort for fastsettinga av riksgrensa i 1751 mellom Danmark/Norge og Sverige (dagens Finland). Dette står spesifisert i Lappekodicilla § 28. Ohcejohka-siidaen strakk seg langt inn på vidda på det som i dag er norsk side, og det var egentlig der de svenske grenseforhandlerne krevde at grensa skulle gå. Fiskeretten og det at danskene hadde monopolhandel ved Tanafjorden, ble en viktig del av årsaken til at Ohcejohka-siidaen ble delt ved Tanaelva. Det var altså på grunn av samenes fiskerett i elva at riksgrensa går der den går i dag, og Tanavassdraget må forvaltes ut fra respekt for dette historiske bakteppet.

Tanamunningen er helt unik og har status som Ramsar-område, noe som betyr at det er et internasjonalt viktig våtmarksområde for dyreliv. Dette gir også forvaltninga av elva en internasjonal forpliktelse.

De lokale laksefiskerne i Tanavassdraget bør ha sterk medbestemmelse over all motorisert ferdsel i elva. Hensynet til laksen og annet dyreliv må tillegges avgjørende vekt.

Som i all natur, består også Tanavassdraget av ulike økologiske soner. Om man skal tillate nye brukere og nye farkoster må ulike soner kartlegges nøye for naturmangfold og gyteplasser, og ikke minst fiskerettigheter. Om man skulle tenke som Blien og hans meningsfeller, må det offentlige bruke tid og ressurser på en omfattende kartlegging, bare for å tilrettelegge for lek og motorsport, i et internasjonalt verdifullt vassdrag.

Tanaelva har ikke vært og bør ikke bli en leke-elv for motorsport. Forslag om totalforbud mot vannscootere i Tanavassdraget er et godt forslag.

Roy-Arne Varsi

Naturvernforbundet i Ávjovárri