Motorisert turisme i Kautokeino?

I fjor klaget Naturvernforbundet inn dispensasjoner som Kautokeino kommune hadde gitt til reiselivsvirksomhet, og fikk medhold hos Fylkesmannen. Kommunen vet derfor godt at motorferdselloven ikke gir anledning til å innvilge slike dispensasjoner. I høst ser det ut til at kommunen likevel har gjort akkurat det samme.

En av dispensasjonene den litt merkelige teksten: «Transport av i forbindelse med rypejakt.» De to første ordene har samme håndskrift som resten av søknaden, mens de fire siste ordene har samme håndskrift som han som undertegnet vedtaket. Det er brukt korrekturlakk over deler av den opprinnelige setningen.

Den opprinnelige teksten kan ha vært: «Transport av jegere i forbindelse med rypejakt.» Naturvernforbundet regner med at kommunen har sett at «transport av jegere» ikke er et lovlig formål for å innvilge dispensasjon, og så har man skrevet over en ny tekst.

Naturvernforbundet tror likevel det er snakk om transport av jegere, og at det egentlig dreier seg om reiselivsvirksomhet. Det er gitt dispensasjon til å kjøre på tolv traséer pluss å lande med sjøfly på seks vann: Dette er mye mer enn én person vil trenge for å dra på rypejakt. Personen som fikk dispensasjonen, har i flere år drevet et reiselivsfirma, og gjør det fremdeles. Han fikk dispensasjon både i 2003 og 2004.

Naturvernforbundet har klaget inn denne dispensasjonen. Om dispensasjonen er for privat rypejakt, klager vi det inn med flg. begrunnelse: Forarbeidene til motorferdselloven sier at «transport av utstyr og utbytte ved jakt, fangst og fiske – – oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i forskriftens § 6, og kan således ikke tillates». (Rundskriv T 1/96 fra Miljverndepartementet, side 34.)

Hvis dette dreier seg om reiselivsvirksomhet, er saken enda klarere: § 6 i forskriften til motorferdselloven, som åpner for at kommunene kan gi dispensasjon, uttrykker klart at dispensasjon ikke skal gis til «turkjøring». Det er ett unntak: Hvis det gjelder turistanlegg langt unna vei, og transport inn «er nødvendig for å opprettholde driften av stedet», kan det gis dispensasjon. Derimot vil transport av gjester til spredtliggende utleiehytter normalt ikke være tillatt, og transport av gjester ut i turterreng er ikke tillatt, skriver departementet i samme rundskriv (side 38). Det virker sannsynlig at det her er snakk om transport til «spredtliggende utleiehytter» eller «ut i turterreng», og da skulle det ikke vært gitt dispensasjon.

Når deg gjelder frakt av utstyr inn til villmarksleire, skriver Miljøverndepartementet at «heller ikke denne typen transport i turistsammenheng (som ikke direkte gjelder persontransport) kan bli å anse som nødvendig i forhold til de strenge kriteriene i nasjonal forskrifts § 6». (Samme rundskriv, side 39.)

Fylkesmannen har gitt kommunen frist til 20. januar med å behandle klagen.

Les oppslag i Altaposten Finnmark Dagblad