Nasjonal ramme for vindkraft på land – svar på høringsbrev fra NVE (2019)

Naturvernforbundet i Finnmark kommenterer temarapporter fra NVE om virkninger av vindkraft, og konkluderer med at området 44 Vest-Finnmark må tas ut av nasjonal ramme for vindkraft.

Naturvernforbundet i Finnmark / Finnmárkku luonddugáhttenlihttu (NVFF) viser til mottatt høringsbrev fra NVE hvor det står følgende: «NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 temarapporter».

Vi uttaler oss om det eneste området i Finnmark som er utpekt som egnet for vindindustri i Finnmark. Området har fått betegnelsen 44 Vest-Finnmark, og omfatter kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Totalt ikke-ekskludert areal 2400 kvadratkilometer.

Vi har tatt til etterretning at på NVE sin hjemmeside står følgende beskjed datert22.05.2019: «NVE vil ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk før nasjonal ramme er fastsatt.»

Ni av temarapportene er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren. NVE har hatt ansvar for resten av rapportene, i dialog med andre myndigheter.

Naturvernforbundet Finnmark har vurdert 7 av de 21 temarapportene som meget aktuelle for Naturvernforbundet i Finnmark sitt høringssvar:

  • Fugl
  • Lokal og regional næringsutvikling – med fokus på konsekvenser for hytteutbygging samt Jakt og fiske som næring
  • Reiseliv
  • Reindrift og annen samisk utmarksbruk
  • Iskast
  • Friluftsliv
  • Annet dyreliv.

NVE ønsker et høringssvar som viser hvordan man vurderer de ulike temarapportene i forhold til den konkrete situasjonen i område «44 Vest-Finnmark», som omfatter kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Videre fra samme brev: «NVE har lagt vekt på å unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.»


Oppsummert om temarapporter:

NVFF har satt søkelys på 7 av 21 temarapporter, og vi har spesielt vurdert om erfaringsbasert kunnskap inkludert samisk tradisjonskunnskap er blitt innhentet og vurdert i de ulike temarapportene, og likedan om lokal og regional kunnskap er blitt vurdert. NVE skriver i plansje fire «hva ønsker vi», og konkluderer selv: «En forsikring om at vi har fått med oss det som er relevant. NVFF har vektlagt naturmangfoldlovens § 1, §8 og § 14, og Finnmarksloven. (Se vedlegg).
 
Naturvernforbundet i Finnmark konkluderer:
På bakgrunn av kunnskap på de syv temarapportene vi har drøftet, blir konklusjonen entydig. Området 44 Vest-Finnmark tas ut av nasjonal ramme for vindkraft. Arbeidet med nasjonal ramme fullføres, og vedtatt nasjonal ramme for vindkraft, kan bli et viktig redskap for å beskytte naturmangfoldet – inkludert naturgrunnlaget for samisk kultur, mot vindindustriens vekstplaner i Finnmark.


Naturvernforbundet i Finnmark 26.09.2019 
Leif Gøran Wasskog, leder

Les høringssvaret her:

Fra OED sitt møte om vindkraft – Hammerfest 2019
Tillitsvalgte og ansatte på OED sitt møte i Hammerfest om vindkraft