Natursenter i Guovdageaidnu – Forprosjektrapport ferdig

Naturvernforbundet i Ávjovárri har i snart to år arbeida for å få til et natursenter i Guovdageaidnu, og laga en forprosjektrapport som nå er publisert.

Her kan du lese rapporen på norsk: http://meahcci.info/rapport/gmg.htm
Čoahkkáigeassu sámegillii: http://meahcci.info/rapport/gmgc.htm.
I den sammenhengen innbyr vi til åpent møte:
tirsdag 19.09.2017. kl. 1900. Loaŋkogiella. (LES)
 Alle velkommen

 

Her følger kopi av brev som er sendt til lokale organisasjoner og institusjoner:

Orientering om forprosjekt og invitasjon til åpent møte

Blir det natursenter i Guovdageaidnu?

Det er blant annet opp til dere som får dette brevet. Nå er det gjennomført et forprosjekt som grunnlag for arbeidet videre. Her vil vi legge fram resultatet av dette arbeidet.

Målet er å bygge opp et natursenter som kan gi informasjon om natur, naturbruk og naturinngrep, både til lokalbefolkning og tilreisende. Senteret skal kunne få status som besøkssenter for nasjonalpark, våtmark, rovdyr, verdensarv og rein. Det skal også bidra til arbeidsplasser i Guovdageaidnu direkte ved senteret og gjennom ringvirkninger i høsting og foredling av utmarksprodukter, samt turisme.

Arbeidet starta høsten 2015 på initiativ fra Naturvernforbundet i Ávjovárri, som også har vært ansvarlig for forprosjektet. Det er gjennomført med økonomisk støtte fra Guovdageaidnu kommune, FeFo, Naturvernforbundet og Artsdatabanken, samt betydelig dugnadsarbeid.
De viktigste resultata av forprosjektet er:

1. Forprosjektrapport
http://meahcci.info/gmg.htm

Rapporten inneholder bl.a.: Formål med natursenteret, fagområder og kompetanse, utstillings- og presentasjonsformer, nasjonalparksenter / besøkssenter, faglige og pedagogiske samarbeidspartnere, aktuelle tilbud om kurs og aktiviteter, organisering, utbygging og finansiering og erfaringer fra andre natursenter og tilsvarende institusjoner.

2. Sammendrag av forprosjektet
http://meahcci.info/gmgc.htm

3. Nettstedet http://meahcci.info
Dette er laga for å informere om forprosjektet, og som grunnlag for nettsted for et framtidig natursenter. Det inneholder bl.a. informasjon om: Guovdageaidnu for turister, landskap, vegetasjon og klima, utmarkshøsting, reindrift, planter og dyr, geologi, verneområder, naturinngrep, natur og kultur og naturforvaltning

4. Lister over samiske navn på planter og dyr
http://meahcci.info/artsdata-n.htm
Utvikla til bruk for Artsdatabanken, nå til vurdering hos språkorganet Giellagáldu.

5. Facebooksida «Guovdageainnu meahcceguovddáš»
Har mest vært brukt til fortløpende informasjon om kurs og om framdrifta i arbeidet.
Gruppa har 85 medlemmer.

6. Kurs om bruk av lokal natur
Det er organisert ei rekke kurs á ca 4 timer, 6 om nytteplanter og 4 om lokal mat. Det er planlagt kurs om sopp og om fiskeskinnsgarving i løpet av september.

Finansiering og gjennomføring
Ved sida av de nevnte institusjoner som har støtta, har vi søkt støtte fra mange flere, men med dårlig resultat. Vi opprettholder derfor våre søknader, i håp om å få dekka noe av underskuddet ved forprosjektet. For arbeidet med samiske artsnavn har vi fått egen finansiering fra Artsdatabanken. Vi har også mottatt noe ekstern støtte til kurs vi har arrangert.

Prosjektleder har vært Svein Lund og prosjektmedarbeidere Paula Simonsen i første del og Máret J. Heatta i andre del. Ei rekke personer har bidratt i prosjektet gjennom ressursgruppemøter, åpne møter og kurs, informasjon og bilder til nettsida og forprosjektrapporten. Vi takker alle bidragsytere og dem som har delt sine erfaringer med andre natursentre.

Er prosjektet fullført?
Vi har utreda det viktigste grunnlag for å opprette natursenteret som egen institusjon. Det er likevel saker vi gjerne hadde kommet lengre med, bl.a. forslag til utstillinger, beregninger av arealbehov og kostnader. Til dette ville vi trengt å leie inn ekstern hjelp, noe vi ikke har hatt økonomi til. Vi skulle gjerne presentert prosjektrapporten som trykt hefte på både samisk og norsk, men har måttet begrense oss til digital versjon, der rapporten er på norsk og sammendraget på samisk. For nettsida er også det meste bare på et språk..

Vegen videre
I forprosjektrapporten anbefaler vi at i løpet av høsten blir natursenteret danna som sjølstendig institusjon, med lokale og regionale organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som eiere. Det kan gjøres i form av aksjeselskap, stiftelse eller forening. Vi heller i retning av stiftelse, men også andre alternativ bør vurderes. Enten det blir den ene eller andre organisasjonsformen ønsker vi at senteret skal være styrt fra lokalsamfunnet. Det forutsetter at lokale foreninger, institusjoner og bedrifter går inn med aksje- eller stiftelseskapital og deltar aktivt i styringa av senteret.

Når det er oppretta styre for Natursenteret, kan dette søke finansiering til det videre arbeidet, med midlertidig eller permanent lokale og pilotprosjekter, bl.a. utvikling av flyttbare informasjonsutstillinger som seinere kan inngå i et permanent senter. Samtidig kan man starte arbeidet fram mot autorisasjon som besøkssenter for nasjonalpark, evt. også våtmark, verdensarv, rovdyr og tamrein.

Forprosjektet vil invitere til åpent møte tirsdag 19.09.2017 kl. 1900 på Loaŋkogiella (LES-bygget). Der vil vi legge fram resultatet av arbeidet vårt og invitere alle til å bidra med sine kommentarer og forslag. Noen institusjoner/personer vil bli invitert spesielt til å legge fram sitt syn på rapporten og arbeidet videre. Vi publiserer rapporten tre uker før møtet, for at flest mulig skal få satt seg inn i denne på forhånd. Vi håper dere vil komme på møtet og vi vil svært gjerne høre fra dere også før møtet.

Med hilsen
Forprosjektet for natursenter i Guovdageaidnu

Svein Lund Máret J. Heatta

prosjektleder prosjektmedarbeider