Naturvernforbundet anmelder Grieg Seafood etter klorutslipp

Anmeldelsen er basert på tidligere erfaringer med Finnmark politidistrikt. Lakserømmingen i 2012 fra et Grieg Seafood anlegg er et eksempel på at politiets manglende prioritering av alvorlig miljøkriminalitet.

Om lag 15.000 liter klorløsning ble sluppet ulovlig i sjøen fra Grieg Seafoods lakseslakteri, Simanes, natt til 10. august i år. Utslippet er stort og alvorlig. Ifølge miljøundersøkelser er det klart at utslippet i tillegg til å ta livet av en svært stor mengde oppdrettslaks oppbevart i sjøen på plassen, 96 000 lakseindivider ble drept, har medført skade og lokal dødelighet på vill marin fauna.

Det er påvist tegn på akutt forgiftning hos villfisk og fastsittende organismer i strandsone og på grunt vann i opptil 200 meters radius fra anlegget. Når fisk også er skadet, er det en svært dårlig nyhet. Da vil en rekke andre og mer følsomme arter være berørt. Planter og dyr i strandsonen nær utslippet er gått tapt. 

– Når så store mengder renner ut, er det åpenbart at utslippsbarrierer er totalt fraværende hos Grieg Seafood, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. 

Naturvernforbundet anmoder politiet om å prioritere saken. Allmennpreventive hensyn taler sterkt for at miljøkriminalitet etterforskes og straffes, og denne saken er et alvorlig forhold.

Til sammenlikning er utslippet fra Grieg Seafood om lag tre ganger så stort som klorutslippet i Akerselva fra Oset vannrenseanlegg som etter etterforskning ga millionbot (4 millioner i bot, 3 millioner i erstatning og 750.000 i inndragning av overskudd) tilbake i 2012. 

Det vises til Riksadvokatens Rundskriv nr. 1/2021 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2021, der alvorlig miljøkriminalitet er blant de prioriterte sakstypene for politiet og påtalemyndigheten.

Det er prisverdig at Grieg Seafood følger opp sitt miljøinformasjonsansvar selv om det åpenbart kan bli brukt mot dem senere. Det er samtidig helt i tråd med Miljøinformasjonsloven som sier at informasjon om akutt og farlig forurensning alltid skal utleveres. 

Grieg Seafood har brukt Akvaplan Niva til å vurdere akutte skader og senskader. Det er nok gjort i beste mening, men er uheldig da det kan virke som om man prøver å påvirke en pågående etterforskning. 

Det er Finnmark politidistrikt som på selvstendig grunnlag må påtale og etterforske. Det er også politiet som må involvere Økokrim hvis det skulle være nødvendig.

Anmeldelsen er basert på tidligere erfaringer med Finnmark politidistrikt. Lakserømmingen i 2012 fra et Grieg Seafood anlegg er et eksempel på at politiets manglende prioritering av alvorlig miljøkriminalitet. Her brukte de halvannet år på å komme i gang med etterforskningen selv etter at Grieg Seafood innrømmet at de stod bak rømmingen.

Viser til kopi av anmeldelsen som er vedlagt.


Kontaktpersoner:

Maren Esmark, generalsekretær, Naturvernforbundet, telefon 971 83 379

Leif Gøran Wasskog, leder, Naturvernforbundet i Finnmark, telefon 922 46 604


Les mer om saken hos iLaks.