Naturvernforbundet i Finnmark anmelder Vadsø kommune

– Vadsø kommune har gitt dispensasjoner for bærplukking og andre formål inn i området for den planlagte nasjonalparken på Varangerhalvøya gjennom flere år. Dette til tross for at Fylkesmannen har inndratt slike dispensasjoner etter at Naturvernforbundet har klaget på vedtakene. Kommunen har fått klar beskjed av Fylkesmannen om hva som er lov og ikke lov etter motorferdselloven, sier fylkesleder Dag Elgvin

– Kommunen har også fått klar beskjed om Miljøverndepartementets føringer angående inngrep i et området som er planlagt vernet. Allikevel har kommunen fortsatt å gi dispensasjon for kjøring inn i området. Det var fire vedtak bare i 2005; to dispensasjoner ble inndratt i august, men et par uker etter gav kommunen nye dispensasjoner. Kommunen har dermed unnlatt å følge pålegg gitt av overordnet myndighet. I intervjuer etter at dispensasjone har blitt inndratt, har lederen i dispensasjonsutvalget lovet å endre praksis i overensstemmelse med Fylkesmannens føringer, men det har ikke skjedd, fastslår Elgvin.

Utvalget har unnlatt å gjøre sin tjenesteplikt
Elgvin mener at dette viser at politikerne i dispensasjonsutvalget forsettlig har unnlatt å gjøre sin tjenesteplikt og brutt str.l § 324. Naturvernforbundet i Finnmark mener derfor at kommunen bør ilegges foretaksstraff (jfr. strl.l § 48a). Det er flere skjerpende omstendigheter som gjør at Naturvernforbundet krever en streng straff (jfr. strl.l § 48b: Pkt a).

– Kommunens gjentatte ”ulydighet” har ikke hatt noen allmennpreventiv virkning. Tvert imot kan dette ha inspirert andre kommuner til å drive en tilsvarende praksis. Fylkesmannen har drevet opplæring av nyvalgte politikerne i dispensasjonsutvalgene, dette burde ha forebygget overtredelsen, understreker Elgvin.

Bør få bot og miste retten til å gi dispensasjoner
Naturvernforbundet i Finnmark mener det er grunnlag for at kommunen bør både idømmes en bot og fradømmes retten til å gi dispensasjoner for barmarkskjøring i en viss periode (jfr. § 48a, tredje ledd).

– Ved tilsvarende anmeldelse av Kautokeino kommune i 2003, anbefalte Økokrim at slike saker ”i første omgang følges opp internt i forvaltningen”. Det er vi enig i. Vi har prøvd å løse denne saken gjennom forvaltningsapparatet gjennom flere år, men det har ikke hjulpet. ”Første omgang” må derfor nå være over, og vi leverer en anmeldelse, sier Elgvin.

Alta fikk foretaksstraff
Han forteller at ved tilsvarende anmeldelse av Alta kommune i 2000 anbefalte Økokrim henleggelse, men skrev at ”ved ny lignende sak, der dispensasjonsutvalget nå er gjort kjent med Fylkesmannens holdning ved slike søknader, kan det stille seg annerledes. Straffeforfølgning kan være aktuelt.” Alta kommunen gav nye dispensasjoner, og Vest-Finnmark politikammer svarte med å ilegge foretaksstraff.

– Når det gjelder Vadsø kommunen, klaget Naturvernforbundet allerede på 1990-tallet inn dispensasjonsvedtak, og fikk medhold hos Fylkesmannen. Vadsø kommune er gjort kjent med Fylkesmannens holdning ved slike søknader. Allikevel har kommunen fotsatt samme lovstridige praksis. Derfor mener vi at straffeforfølgning er aktuelt, avslutter Elgvin.

Temaside: Motorferdsel i utmark