Naturvernforbundet i Finnmark støtter demonstrasjonen mot OED

Pressemelding fra Naturvernforbundet i Finnmark

Foto: Mona Melanie Lindseth

Naturvernforbundet i Finnmark stiller seg helhjertet bak den fredelige demonstrasjonen som finner sted i OEDs lokaler i dag.

500 dager er altfor lang tid. Tiltak burde vært iverksatt umiddelbart etter dommen i Høyesterett. Et absolutt minimum burde være at driften stoppet etter dommen. Vi ser at effektuering av et rivningsvedtak kan ta lenger tid, men 500 dager er for lenge. Riving må være utgangspunktet for tiltak – ikke OEDs tilnærming som er å gjøre minst mulig endringer.

Om OED mener at de mangler hjemmel for å iverksette riving, burde det vært kommunisert til Stortinget slik at arbeid med endring av lovverket kunne ha startet. Vi ser i stedet at OED legger til grunn en frirettslig fortolking av gjeldende norsk rett.

Vi ser også et behov for at lovgrunnlaget for ekspropriasjon oppdateres slik de internasjonale forpliktelsene vi har påtatt oss tas inn. På den måten kan minoriteter og urfolk få en forutsigbar saksbehandling. 

Det er sterkt kritikkverdig at OED bruker så lang tid på saksbehandling samtidig som regjeringen går i bresjen for raskere saksbehandling i en tid der rask omstilling innenfor energisektoren er påtrengende nødvendig. I tillegg presser OED hardt på for hastebehandling av tidligere konsesjonssøknader. 

Sett i denne sammenhengen kan OEDs opptreden ikke fortolkes på annen måte enn en arrogant trenering av gjeldende norsk rett – og i konflikt med grunnlovens bestemmelse om Høyesterett dømmer i siste instans. OEDs opptreden er i konflikt med folks rettsfølelse, og det er konflikt med maktfordelingsprinsippet. 

Det er sterkt beklagelig at Olje- og energiministeren nå er i fare fare for å ødelegge tiår med fremgang for rettighetene til minoriteter og det samiske folk. Det enestående arbeidet Sannhets- og forsoningskommisjonen har utført, kan nå vise seg å være forgjeves. Når lederen av kommisjonen uttaler at fornorskningen pågår fortsatt i VG 3. februar i år, er det nettopp i lys av det som har skjedd i etterdønnningene av Fosendommen.

Vi appellerer til Olje- og energiministeren om å skjære gjennom og gjøre det eneste riktige som riving.

Naturvernforbundet i Finnmark
Leif Gøran Wasskog


Pressemeldinga i media:

Ságat og Altaposten