Naturvernforbundet i Guovdageaidnu – Årsmelding for 2010/11

Årsmøtet 2010

På årsmøtet 10.02.2010 hadde vi orientering om fylkeslagets arbeid ved fylkesleder Vera Eriksen, om prosjekt om barmarkskjøring i Finnmark ved Anton Dahl og om nasjonalparker i Indre Finnmark ved Jan Idar Solbakken.

Det blei valgt følgende styre:

Styremedlemmer: Anne Nesbakken, Herdis Gaup Aamot og Svein Lund

Varamedlemmer: Jan Idar Solbakken og Anne U. Dahl

Konstituering av styret

Styret konstituerte seg sjøl med Svein Lund som leder, Anne Nesbakken som sekretær og Herdis Gaup Aamot som kasserer.

Møter

Det har vært avholdt et medlemsmøte (15.06.2010) og 7 styremøter.

Nasjonalparker og naturreservat

Lokallaget har sendt høringsuttalelser i forbindelse med planen om Goahteluoppal nasjonalpark, og om vern av myr- og våtmarksområder i Finnmark. Vi har også hatt et avisinnlegg på grunnlag av disse, med tittelen «Hva slags naturvern trenger vi i Finnmark?». Representanter fra lokallaget har deltatt på to folkemøter der dette har vært diskutert.

Motorferdsel

Vi har fått invitasjon til seminar som SBMS skulle holde om motorferdsel og forberedt oss på dette, men seminaret har stadig blitt utsatt og ennå ikke avholdt. Vi har fått ut en del kopier av dispensasjoner fra kommunen og sett gjennom disse på styremøte. Vi har deltatt i arbeidet med prosjektet om motorferdsel i Finnmark. Svein Lund deltok for lokallaget på møte i Nesseby i oktober, og i januar sendte vi en uttalelse fra lokallagsstyret til innstillinga fra barmarksprosjektet.

Seminar

Lokallaget arrangerte i samarbeid med fylkeslaget 22.-23.01.2011 seminar om bruk og vern av naturen i Finnmark. Første dagen var det åpent seminar med omlag 30 deltakere og 7 innledere, av dem 4 fra Kautokeino. Det møtte folk fra mange forskjellige miljøer og deltok i diskusjonen og seminaret betydde mye både for utvikling av Naturvernforbundets politikk og for tilliten til lokallaget vårt i bygda. Referat og innlegg er lagt ut på nettsidene. Andre dagen var intern for medlemmer av Naturvernforbundet, der vi diskuterte utfordringer for Naturvernforbundet i Finnmark. Dessverre blei det ikke ført skikkelig referat fra den dagen.

Andre saker

På medlems- og styremøter har det vært tatt opp en del andre spørsmål, men så langt har vi ikke klart å følge dem opp. Vi kan nevne: Den naturlige skolesekken, rypejakt, kommunal klimaplan, søppel,

Mediadekning

Det har vært mindre mediadekning av lokallaget denne perioden enn forrige periode. Det har vært vist til vårt syn i dekking av folkemøtene. Det var flere oppslag om seminaret i Ávvir, dessverre med svært blanda kvalitet, og vi måtte en gang rykke inn ei retting i avisa. Vi har også vært intervjua av GLR og Sámi Radio. Det har vært lite mediadekking i norskspråklige media.

Utspill fra lokallaget er lagt inn på fylkeslagets nettsider.

Deltaking på fylkesplan

Anne Nesbakken og Herdis Gaup Aamot deltok på fylkesårsmøtet 25.04.2010. Vi har ikke vært representert i fylkesstyret, men Svein Lund har vært vevmester for fylkeslagets nettsider og leda valgkomiteen på fylkesplan. Han har også skrevet uttalelse for fylkeslaget om gruvedrift i Kvalsund.

To av styremedlemmene i lokallaget hadde 04.09.2010 møte med fylkesstyret. Der tok vi blant annet opp forslag om seminar om bruk og vern, og det blei enighet om å samarbeide om dette.

Medlemssituasjonen

Ved utgangen av 2009 hadde vi 15 betalende medlemmer. Dette har økt til 18 pr. 01.03.2012. Vi fikk en del materiale til vervekampanja, dette blei fordelt på styremedlemmene og varamedlemmene, men resultatet var heller magert.