Naturvernforbundet i Guovdageaidnu – Årsmelding for 2011/12

Årsmøtet 2011

På årsmøtet 21.3.2011 ble det foreslått noen prioriterte områder lokallaget burde jobbe med i 2011:

  • Verneplan for myr og våtmarksområder og nasjonalparker i Øvre Anarjohkka.

  • Lokal ressursbruk

  • Lokal/regional mineralutvinning

  • Evt kraftlinjer (avtale m/fylkesstyret)

Av disse sakene har særlig Biedjovággi-saken vært prioritert lokalt, mens i øvrige saker har det vært jobbet mest internt i organisasjonen med å spre kunnskap om utfordringer i nordområder og betydning av å prioritere naturvernsatsning i nord.

Det ble valgt følgende styre:

Styremedlemmer: Anne Nesbakken, Herdis Gaup Aamot, Elias Danielsen og Svein Lund

Varamedlemmer: Ellen Marja Vars og Inger Anna Gaup Gustad

Konstituering av styret

Styret konstituerte seg sjøl. Leder: Svein Lund, sekretær: Anne Nesbakken, kasserer: Herdis Gaup Aamot.

Møter

Det har vært avholdt et medlemsmøte i tillegg til årsmøtet og 5 styremøter.

Prioritertsak:Biedjovággigruver

Lokallaget har prioritert arbeidet med oppfølging av planer for ny drift i Biedjovággi. Representanter for styret har vært på flere befaringer, arrangert møte med inviterte deltakere fra reindriftsnæringa og deltatt på folkemøte. Styret har skrevet uttalelse til forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensanalyse..

Mediadekning

Vi har vært intervjuet av NRK og GLR om Biedjovággi-saka og av Ávvir om søppelfylling og motorisert ferdsel.

Deltakingfylkesplan

Svein Lund er medlem av fylkesstyret og Anne Nesbakken vara til fylkesstyret. Svein deltok på miljøkonferansen i Kirkenes i oktober 2011.

Deltakelselandsmøte

Anne Nesbakken møtte som landsmøtedelegat på landsmøte i Hamar i august 2011

Medlemssituasjonen

Ved utgangen av 2011 hadde vi 22 betalende medlemmer.

Svein Lund                Anne Nesbakken

leder                           sekretær