Naturvernforbundet satser i Nordområdene

Landsmøtet i Naturvernforbundet vedtok søndag en storstilt programpolitisk satsning på nordområdeutfordringene.

En nordområdekonsulent, en nordområdeplan og økt organisasjonssatsning i nord vil gi naturverdiene en etterlengtet og forsterket røst.

Naturen i Nordområdene og Arktis er utsatt for et større press enn noen gang før. Det gjelder dimensjonen i utviklingen, det politiske press på alle nivå, og de uerstattelige verdier som trues av jakten etter naturrikdommer i nordområdene.

Regjeringens nordområdesatsing er positiv, men skaper et stort press på sårbar og verdifull natur i nord. Utbyggerne har store ressurser og egne interesser og mål som ofte avviker fra lokalsamfunnets langsiktige interesser og hensynet til miljøet.

  • Utbyggernes planer må korrigeres mot allmenne interesser, og ikke minst bærekraft og beskyttelse av naturmangfold og miljø. Viktige verdier kan gå tapt, sier lederen av Naturvernforbundet i Troms Tarjei Huse.

  • Naturvernforbundet, fungerer ofte som ”folkets røst” i miljøspørsmål. Men med dagens press og saksmengde klarer vi ikke å bidra godt nok i høringsprosessen. Det er vi som må synliggjøre verdier som kan gå tapt og avsløre feil og risiko som de utbyggingskåte og mange politikere så villig overser, uttaler fylkesleder for Naturvernforbundet i Finnmark Gunnar Reinholdtsen. Regjeringa burde ta ansvar for å gi de regionale natur- og friluftsorganisasjonene ressurser til å bedre kunnskapsgrunnlaget og ivareta miljøets interesser, siden de i dag støtter olje- og gruveindustrien. Forholdet mellom partene alt for ulikt – vi har en demokratisk ubalanse som landet ikke er tjent med.

  • Det er behov for en sterk og samordnet innsats i utfordringene for natur og miljø ved regjeringens utbyggingspolitikk i nordområdene, sier fylkesleder i Nordland Erling Solvang.

Landsmøtedelegasjonene for de tre nordlige fylkene er meget godt fornøyd med at landsmøtet i Naturvernforbundet tar et stort ansvar og setter inn ressurser i Nord-Norge. Fylkeslederne er enige om å jobbe for at nasjonal og lokal miljøpolitikk blir ivaretatt i nordområdesatsinga. Regjeringen og lokale myndigheter bør bidra med midler slik at Naturvernforbundet kan delta i de lokale og regionale prosesser som kjøres når oljeindustrien, gruveselskaper og kraftindustrien posisjonerer seg så sterkt, mener fylkeslederne.

Den sårbare naturen i nord er truet fra mange hold: Oljevernberedskapen er for dårlig, leteområder nært land innebærer høy risiko, kraftlinjer og kraftutbygging truer landskap og biologisk mangfold, gruveindustrien forurenser og ødelegger til nå uberørt natur, og oppdrett truer laksen. I sum står vi ovenfor gigantiske utfordringer for naturmangfoldet i nord.

Naturvernforbundet er en liten motstander for olje-, kraft- og mineralindustrien, men vil etter landsmøtets satsning være bedre rustet til å kjempe for framtidige generasjoner og for livet i nord.