Naturvernforbundet støtter gruvekampen i Jokkmokk!

Etter forslag fra Naturvernforbundet i Finnmark vedtok Naturvernforbundets landsmøte 31.08. enstemmig en støttehilsen til kampen mot gruver i Jokkmokk i Sverige.

Vi støtter motstandskampen mot malmgruver i Jokkmokk

Naturvernforbundets landsmøte 2013 hilser gruvemotstanderne i Kallak og Jokkmokk-området i Nord-Sverige. Deres modige kamp mot de omfattende gruveplanene i Norrbotten er en enorm inspirasjon for oss naturvernere i Norge. Naturvernforbundet vil uttrykke sin ubetingede støtte til det tverrpolitiske nettverket «Gruvfritt Jokkmokk» som akkurat i disse dager har stått bak flere fredelige demonstrasjoner i området, der det nå prøveborres etter malmforekomster.

Det britiske gruveselskapet Beowolf Mining og deres datterselskap Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB) står bak planene om å sette i gang en storstilt malmbryting i Jokkmokk-området. Prøveboringen startet i sommer og utløste kraftige reaksjoner blant reindriftssamer, bygdefolk og naturvernere i Nord-Sverige. Hvis svenske miljømyndigheter gir grønt lys for å ta ut malm vil dagbruddet bli minst to kvadratkilometer stort og ca. 350 meter dypt. «Gruvfritt Jokkmokk» frykter at miljøkonsekvensene vil bli omfattende. De viser til at samenes rettigheter i forhold til land og vann er blitt overkjørt, at reindriftsnæringen vil miste beiter og dermed bli hardt rammet, og ikke minst at vannet i hele Lule-vassdraget står i fare for å forgiftes av giftig slam. Utslippene kan også true lokalbefolkningens muligheter til høsting av bær, sopp, fisk og vilt.

Også i Norge er det flere store gruveprosjekter på trappene. Naturvernforbundet frykter regjeringens strategi som går ut på å legge mye verdifull natur ut til mineralutvinning, og gi tillatelse til fjorddeponering av giftig slam. For å få til mer samarbeid på Nordkalotten, er det viktig å knytte sterkere bånd mellom norske og svenske naturverninteresser i gruvesaker.