Nei til mer oppdrett i Varangerfjorden!

Naturvernforbundet i Finnmark har 16.04.2010 sendt høringsuttalelse om søknad om nytt oppdrettsanlegg i Klubbvika i Varangerfjorden. Uttalelsen er sendt til Nesseby kommune.

Viser til søknad fra Villa Arctic om matfiskanlegg for 3600MTB oppdrettslaks i Klubbvika.

Naturvernforbundet i Finnmark har i flere tidligere uttalelser krevd at veksten i oppdrettsnæringen i Finnmark stoppes inntil man har kontroll med næringens miljøutfordringer.

Pr i dag mangler denne kontrollen både hos oppdrettsnæringen, hos forvaltningen og hos de styrende politiske myndigheter. Naturvernforbundet i Finnmark ser derfor ingen grunn til å forlate tidligere standpunkter eller å minske tidligere fremsatte krav i saker som gjelder fiskeoppdrett.

Når det gjelder den framlagte søknaden fra Villa Arctic så mangler konsekvensutredning både for laks og andre ville fiskearter i området, for forurensningen fra det planlagte anlegget og for den eksisterende bruken av nordsida av Varangerfjorden , fjordbotn og for elvene i området. . To nasjonalt verna lakseelver er tilknyttet Varangerfjordsystemet. Disse blir ikke nødvendigvis direkte berørte av et oppdrettsanlegg i Klubbvik. Det er likevel en fare for at fisk også i disse vassdragene kan påvirkes negativt, f.eks ved sykdomsutbrudd. Bergebyelva og Vesterelva har stor betydning for lokalbefolkningen i Unjágga Gielda/Nesseby kommune, både for matauk og for rekreasjon. Det planlagte oppdrettsanlegget ligger kun et par km fra Jakobselv, en populær lakseførende elv, både for lokalbefolkning og turister Et oppdrettsanlegg i nærheten av disse elvene vil øke smittefaren for lus, andre parasitter og sykdommer hos villaksen betydelig. Erfaringene om rømt laks fra andre oppdrettsanlegg langs Varangerfjorden tilsir at man i dag ikke innehar noen garanti for rømning og innblanding av oppdrettslaks i lakseelvene.

.Den nordatlantiske villaksen er på sterk tilbakegang og truet av parasitter, sykdom og stor genetisk forurensning fra oppdrettslaks. Kun i Nord-Troms og Finnmark har vi i dag en noenlunde stabil og ren villaksbestand. Under slike omstendigheter vil vi finne det svært uheldig at det gis tillatelse til å etablere et nytt anlegg som vil føre til ytterligere belastninger for anadrom laksefisk i Varangerfjorden.

Det åpne kystlandskapet, de store sjøfugl bestandene og Varangerhalvøya Nasjonalpark gjør Varanger til et ettertraktet og populært reisemål for ornitologer og andre naturinteresserte turister. Den økologisk naturbaserte turismen har et stort potensial i Varanger. Over hele Varangerhalvøya finnes det samiske kulturminner. Det mest kjente og best tilgjengelige er Mortensnes kulturminneområde like ved Klubbvika. Det arbeides i dag for at området skal få status som verdensarv område. Sjøl om det bare er Mortensnes som i dag er fredet, er hele området Mortensnes – Klubbnasen spesielt viktig i en samisk kontekst. Klubbnasen formidler gjennom sin topografi, arkeologiske funn og myter/historier knyttet til plassen, gammel og kontinuerlig samisk bruk og samisk naturforståelse. Et oppdrettsanlegg i dette området vil sterkt forringe områdets verdi både for tilreisende, for lokalbefolkningen og som formidler av samisk historie og samisk naturforståelse

Villaksen er en felles ressurs, i motsetning til oppdrettslaksen. Laksefiske er en viktig inntektskilde for utøvere i samiske kombinasjonsnæringer, for matauke til de som bor langs Varangerfjorden og for den voksende naturbaserte turistnæringen. Naturvernforbundet i Finnmark mener bestemt at så lenge det ikke kan GARANTERES at oppdrettsvirksomhet ikke vil påvirke villaksebestanden og de forannevnte interessegrupper negativt, skal det ikke etableres nye oppdrettsanlegg for laks eller andre fiskearter i Varangerfjorden.

Finnmark Naturvernforbund v/ nestleder Vigdis Siri