Nei til vindkraftanlegg på Fálesrášša!

Uttalelse fra Fylkesårsmøte i Naturvernforbundet i Finnmark, 5. april 2014

Fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet i Finnmark vil protestere mot planene til Aurora vindkraft om vindkraftanlegg på Fálesrášša i Kvalsund kommune (mellom Repparfjord og Kokelv). Anlegget er planlagt med 60 vindmøller og vil være et betydelig inngrep i dette området.

Naturvernforbundet er for alternativ grønn energi, i takt med naturens egen bærekraft. Men vi kan ikke godta vindkraftanlegg som raserer naturområder uten tidligere inngrep, som både vil ødelegge for naturmangfoldet og reindrifta i området.

Dette området er et vakkert tundraområde, uten tidligere inngrep, og har en rikt plante- og dyremangfold, bl.a. sneugle. Det er også et tradisjonelt rekreasjonsområde for befolkningen i Vest-Finnmark, med bærplukking, jakt og ferskvannsfiske.

Området er beite-, lufte- og kalvingsområde for rein. Med 60 store vindmøller, veier og kraftlinjer vil det i praksis bli umulig å drive reindrift i dette reinbeitedistriktet. Dette betyr tap av naturgrunnlaget for ei næring som er viktig både for kulturbæring og mulighetene for økologisk lokalbasert matproduksjon. Vi støtter derfor reinbeitedistrikt 21, Gearretnjárga sin protest mot etablering av vindmøllepark midt i sommerbeitelandet deres.

Vi er forferda over at et slikt prosjekt er satt igang av et selskap, der Finnmarkseiendommen er blant eierne. Vi vil appellere til Aurora vindkraft om å trekke tilbake planen og til OED om å avslå konsesjonssøknaden.

For Naturvernforbundet i Finnmark

Annie Henriksen og Svein Lund