Norges mest forurensa fylke?

Pressemelding fra Naturvernforbundet i Finnmark 14.06.2012.

Bladet «Natur & miljø» har gått gjennom Klima- og forurensingsdirektoratets database over grunnforurensing i Norge, og funnet at flere hundre steder etter norskekysten er så forurensa at det er en trusel mot natur og helse. Likevel blir det gjort svært lite for å rydde opp i dette. I stedet for å øke bevilgningene til opprydding etter forurensing, har disse blitt redusert kraftig de siste åra. I følge bladet er Finnmark det fylket som har flest funn av alvorlig forurensing etter kysten.
    Naturvernforbundet i Finnmark har gått inn i databasen (http://grunn.klif.no) og sett nærmere på forurensinga i Finnmark. Da ser vi at hele 44 steder er registrert under kategori 3, «Ikke akseptabel forurensing og behov for tiltak». I tillegg kommer 33 steder der det er mistanke om alvorlig forurensing, men der det ennå ikke er undersøkt hvor alvorlig denne er. 86 steder er det registrert forurensing i kategori 2, «Akseptabel forurensing med dagens areal- og resipientbruk».
    Man skulle kanskje tro at med så mange funn har KLIF gjort en grundig jobb og fått med seg smått og stort. Men det mest skremmende er kanskje hva som ikke står på lista. Vi har bare funnet et tilfelle av gruveutslipp til sjø, nemlig nefelingruva på Stjernøya, et utslipp som ifølge KLIF er akseptabelt. Derimot mangler det gamle gruvedeponiet i Repparfjord og i Sør-Varanger har man prestert å overse både A/S Sydvarangers enorme utslipp i Langfjorden og det pågående utslippet i Bøkfjorden. Er det fordi KLIF sjøl har velsigna disse utslippa at man ikke ønsker å trekke dem fram?
    For ikke lenge siden hevda fiskeriministeren at vi har verdens reineste kyst. Nå ser vi at statens eget godkjenningsorgan for forurensing motbeviser den påstanden. Men ikke nok med det, sentrale politikere arbeider aktivt for å øke forurensinga, ved å anbefale økte utslipp av gruveavfall både i Repparfjord og Bøkfjorden, og gjennom å erklære at sjødeponi er ei forutsetning for den store mineralsatsinga som regjeringa legger opp til.
    Vi vil også sette spørsmålstegn ved KLIF si inndeling i akseptabel og ikke akseptabel forurensing. Et av områdene som har fått karakteristikken «akseptabel» er det gamle gruveområdet i Biedjovággi. Er det slik at forurensing i boligområde er uakseptabel, men der som det «bare» drives reindrift og utmarkshøsting, der er det helt greitt å forurense?

Naturvernforbundet i Finnmark

Gunnar Reinholdtsen
leder