Nussir, Sametinget og demokratiet

Sametingspresidenten har trua med å gå til rettssak dersom Nussir får konsesjon til å starte gruvedrift i Repparfjord. Dette har ikke uventa ført til krasse reaksjoner fra det kjente radarparet Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen og Nussir-direktør Øystein Rushfeldt.

Olsen mener det er udemokratisk at Sametinget legger seg opp i saka når den er behandla av Kvalsund kommunestyre og ei rekke andre instanser. Vi bruker å si at Norge er en rettsstat, i alle fall ønsker vi at landet skal være det. Det betyr at vi har et lovverk som bl.a. regulerer tillatelser til naturinngrep som kan gå ut over andre næringer, friluftsliv og naturmangfold. Gjennom de siste 30 åra er det bygd opp et lovverk for å sikre at den samiske folkegruppa kan bevare og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv, som det står i grunnloven. Store deler av dette lovverket er bygd på internasjonale konvensjoner som Norge er forplikta av. Dette lovverket danner ei ramme for hva norske myndigheter kan bestemme, og ei forutsetning for at lovverket skal fungere er at den som mener seg utsatt for ulovlige vedtak skal kunne få det overprøvd ved norske eller internasjonale domsstoler. Om Sametinget, naturvernorganisasjoner eller andre går til rettsak mot et evt. vedtak om tillatelse til Nussir, vil det derfor være en del av det norske demokratiet, ikke en trussel mot dette.

Nussir-direktøren hevder at det er merkelig Sametinget legger seg opp i ei sak som Sametinget «ikke engang er part av». Sametinget har som oppgave å ivareta interessene til den samiske befolkning overfor norske myndigheter. Det gjelder både i forhold til sjøsamene i Kvalsund og reindriftssamene som har sommerbeite og flyttveier der gruva er planlagt. Sametinget er derfor i høyeste grad part i denne saka. Dersom Sametinget ikke hadde engasjert seg i denne saka, ville det fullstendig ha svikta si oppgave. I slike saker har Sametinget innsigelsesrett etter loven, og denne retten har tinget benytta til å heve saka til høyere forvaltningsnivå. Sjøl om Kommunalministeren avviste innsigelsen, har Sametinget både rett og plikt til å forfølge saka videre.

Naturvernforbundet i Finnmark har tidligere påvist at en tillatelse til Nussir vil være i strid med hele 15 lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner.

(http://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/en-statlig-forbrytelse-article30817-2023.html) Vi kan love at vi vil stå sammen med Sametinget og mange andre i å passe på at det ikke blir satt igang noen gruve i strid med internasjonal folkerett og norsk lov.

Naturvernforbundet i Finnmark

Vera Eriksen

leder