Nussir søker driftskonsesjon – men direktoratet hemmeligstempler!

06.05.2016 søkte Nussir ASA om driftskonsesjon hos Direktoratet for mineralforvaltning. Men verken selskapet eller direktoratet opplyste om dette til media eller til berørte parter. Først hemmeligholdt de hele søknaden, etter klage har de nå sluppet ut ei sladda utgave

Etter klage til departementet har nå Direktoratet for Mineralforvaltning sluppet ut ei sladda utgave av konsesjonssøknaden fra Nussir ASA om kobbergruve ved Repparfjorden.

(Dokumentet er svært stort, men vi håper det er mulig å laste det ned.)
 

Her følger et avisinnlegg som er skrevet etter avslaget på innsyn, før den sladda utgava blei levert ut:

Hemmelig gruvesøknad i Kvalsund

06.05.2016 har Nussir ASA sendt søknad til Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon for kobbergruve i Kvalsund. Søknaden får vi ikke se, for den har direktoratet hemmeligstempla, dvs. de har bedt søkeren om å hjelpe til med å hemmeligholde søknaden ut fra forretningshemmeligheter. Først i slutten av juni vil de som søker om innsyn få svar på om de får tilgang til større eller mindre deler av søknaden.
    Verken Nussir ASA eller Direktoratet har ønska å gjøre kjent at søknaden er sendt. Verken de berørte reinbeitedistriktene, Sametinget eller naturvernorganisasjonene som hele tida har følgt saka har blitt informert om søknaden. Det var tilfeldig at korrespondansen mellom selskap og direktorat blei oppdaga gjennom Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Når man bestiller dokumenter der, får man som regel svar samme dag eller dagen etter. Men da undertegna søkte om innsyn, tok det ei uke å få svar, og det eneste som blei utlevert var svaret fra direktoratet. Der heter det: «Vi ber om at konsesjonssøker innen 14 dager fra dette brev er mottatt redegjør for om det anses at søknaden inneholder informasjon om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. vår taushetsplikt om slike forhold etter forvaltningsloven § 13.» Dette blir så brukt som påskudd for å nekte å utlevere søknaden. Ved nærmere undersøking i OEP viser det seg at 24.05. har direktoratet mottatt et brev med tittelen «Redegjørelse for taushetsbelagt informasjon – Driftskonsesjon for Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund kommune». Dette er ikke sendt av søkeren, men av Promin AS. Hvem er så det? Jo, det er et konsulentselskap som har gjort mange tjenester for Nussir ASA. Dette har en eneste ansatt: Helge Rushfeldt, bror av Nussir-direktør Øystein Rushfeldt. Denne redegjørelsen var altså allerede kommet til direktoratet på den tida da undertegna med flere søkte om innsyn og fikk til svar: «Direktoratet har påstartet vurderingen av søknadens dokumenter (dok 1), herunder i lys av hvilke opplysninger som kan frigis for innsyn. Vi tar sikte på å ha en slik vurdering klar i løpet av juni måned, og vil følge opp innsynskrav for søknaden straks deretter.»
    Dette gruveprosjektet er ved sida av Nordic Minings planlagte rutilgruve ved Førdefjorden et av de aller mest omstridte i norsk historie. Det har i mange år vært protestert fra lokale fjordfiskere, elvefiskere, reindriftssamer, naturvernere, Sametinget og flere. Mange frykter dette vil bli norgeshistorias største planlagte forurensing. En tillatelse vil være brudd på ei rekke norske lover og internasjonale konvensjoner. Saka er meldt inn for ESA for brudd på EUs vanndirektiv og det er varsla aksjoner dersom det blir gitt tillatelse.
     Det er ingen tvil om at myndighetene ønsker å gi driftskonsesjon. For å få minst mulig bråk vil man hemmeligstemple saka så lenge som mulig. Etter loven kommer man ikke utenom å sende saka til høring, men det kan man kanskje klare å få gjort midt i fellesferien, slik at nesten ingen rekker å sende innvendinger. For regjeringa har det fordelen at det blir lite søkelys på det ulovlige i å gi tillatelse til denne gruva, for selskapet er det viktig med minst mulig bråk når man nå skal få inn aksjekapital eller selge hele prosjektet på det internasjonale markedet så snart konsesjonen er på plass.
    Dessverre har de aller fleste norske riksmedier her vært en god alliert med regjeringa og Nussir i å skrive minst mulig om saka. Ønsker man fortsatt å være det og dermed bli medskyldig i både et stort overgrep mot reindrifta og sameretten og en av norgeshistorias største planlagte forurensingsskandaler?

Svein Lund
http://gruve.info