NVE godkjenner kraftverk i Alta og Kvalsund

NVE har nå gitt tillatelse til bygging av to nye vannkraftverk; Stjernevann i Alta og Korselva i Kvalsund kommune. Begge kraftverka ligger i Fiettar reinbeitedistrikt, som også får Nussir-gruva.

Bare tre dager etter at Miljødirektoratet ga tillatelse til Nussir for å dumpe i Repparfjorden, ga NVE tillatelse til bygging av to vannkraftverk innafor det samme reinbeitedistriktet. Naturvernforbundet har tidligere protestert mot begge kraftverka, det samme har reindrifta og Sametinget.
Finnmarkseiendommen har derimot gitt sin velsignelse, og begge kraftverka skal bygges av Finnmark Kraft, der FeFo er medeier. Saka er allerede anka til Olje- og energidepartementet.

Samtidig har et annet kraftverk, Kjerringelva ved Langfjorden i Alta, fått avslag av NVE, men dette kan også ankes til OED.

Her kan du lese dokumenta i saka:
Stjernevann kraftverk
Korselva kraftverk
Kjerringelva kraftverk

Naturvernforbundet vil følge opp saka.