NVE og utbyggerne må respektere folket!

Uttalelse om vindkraftplaner fra Naturvernforbundet i Ávjovárri.

Nylig blei det i Máze åpna ei utstilling over kampen om utbygging av Alta–Kautokeino-vassdraget. Den gang dreiv NVE gjennom utbygginga, tross mangelfull utredning av natur og skadevirkninger. Nå skal NVE ta standpunkt til et naturinngrep i Finnmark som er langt større, med flere hundre vindturbiner på Laksefjordvidda.

Utbyggerne i selskapet Grenselandet har gitt vindkraftprosjektet det samiske navnet «Davvi». Kanskje de tror de med dette lettere skal få sympati i samiske områder. Samtidig har vi sett at de i det lengste jobba i det skjulte med planene, og uttalte seg om reindrifta i området uten å ha undersøkt med reindriftssamene om drifta. Få dager før utstillinga om Altasaka blei åpna, arrangerte NVE folkemøter i Kunes og Sirma. Trass i at møtene var i den mest travle tida for reindrifta og utelukkende på norsk, kom det fram en massiv motstand.

Etter møtene har «miljørådgiver» Kjetil Mork i utbyggernes konsulentselskap Multikonsult, sendt ut brev til berørte parter om at man «tar gjerne mot tilbakemelding fra dere på utformingen av anlegget og om det kan tenkes at enkelte justeringer av planene kan gjøre miljøkonsekvensene mindre eller samfunnsnytten større.» Dette er vel ment å oppfattes som en gest overfor lokalbefolkningen, og kan gi inntrykk av at vindkraftutbyggerne ønsker en form for planlegging i fellesskap. Men siden dette dreier seg om planer som lokalbefolkningen ikke har vært med på å utforme og en utbygging som de nå – på folkemøter i Kunes og Sirma – har sagt i klartekst at de ikke ønsker, framstår invitasjonen som mangel på respekt. De som tok til orde på møtene ville forsvare sine områder, og rettigheter var sentralt i innleggene. Man ønsker neppe å komme med forslag til justeringer i planer utarbeidet langt unna. Om man gir innspill til en slik invitasjon kan det siden bli argumentert med at lokale interesser har vært delaktige i planene.

NVE «beklager at vi ikke hadde lagt til rette for samisk tolking på de offentlige møtene». Igjen ser vi at den norske statlige myndigheten NVE, liksom under Altasaka, har tungt for å forstå at det planlagte utbyggingsområdet er et samisk område. Om ikke planen nå blir lagt død, vil vi støtte kravet om et nytt folkemøte med tolking.

Naturvernforbundet ser denne planen som et svært alvorlig angrep på det som er igjen av inngrepsfri natur i Norge. Derfor har også landsstyret 25.09.2017 tatt avstand fra planene, og lokallag og fylkeslag i Finnmark vil gi høy prioritet til arbeidet med å stanse vindkraftverket «Davvi», i samarbeid med andre som har samme mål. 28. oktober vil vi innby til et dagsseminar om vindkraft, der denne saka vil stå sentralt.

Naturvernforbundet i Ávjovárri

Svein Lund

leder