NVEs høringsbrev vedr. nye kraftlinjer i Finnmark

NVEs høringsbrev vedr. ny 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby og ny 132 kV Skaidi-Smørfjord, mottatt etter forespørsel fra Naturvernforbundet 

NORGES NATURVERNFORBUND
Mariboes gate 8
0183 OSLO

 

Vår dato: 19.03.2021
Vår ref.: 202016710-5
Arkiv: 611
Saksbehandler:                                                                                     Frode Berntin Johansen
Deres dato:                                                                                            22959176/fbj@nve.no

Deres ref.:                                                                               

 

Ny 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby og ny 132 kV Skaidi-Smørfjord.

Høring av søknader. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Statnett for bygging av ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby. Som en del av prosjektet har også Repvåg Nett AS søkt om å få bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Skaidi og Smørfjord. Tiltakene berører Hammerfest, Porsanger og Lebesby kommuner i Troms og Finnmark fylke

Høringsfristen er satt til 14.05.2021.


Søknaden
Statnett søker om å få bygge en 131 kilometer lang ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby, samt å få tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Lebesby. Repvåg Nett AS søke om å få bygge en ny 18 kilometer lang 132 kV kraftledning parallelt med eksisterende ledning mellom Skaidi og Smørfjord transformatorstasjoner.

Statnett og Repvåg Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.

Statnett og Repvåg Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs internettsider

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A

 

Invitasjon til offentlig møte

NVE holder digitalt offentlig møte torsdag den 21. april 2021 kl 19.00. Informasjon om møtet ligger på NVEs nettside om saken:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A

Høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønsker vi innspill på bl.a. følgende:

– Hva mener dere om Statnett og Repvåg netts planer?

– Er konsekvensene godt nok utredet?

– Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:

 via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider

 via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse 202016710» i emnefeltet, og

oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)

 via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 14. mai 2021.

 

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer                                                                            Frode Berntin Johansen

Seniorrådgiver                                                                                       seksjonssjef

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

 

 

Mottakerliste:

Avinor AS

Luftfartstilsynet